Experimenting with a service simulation space

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Haapajoki
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
118 +20
Series
Abstract
The focus of this thesis is on experimenting and discovering a service simulation space called Service Innovation Corner (SINCO Lab). The simulation space at its core consists of a cornering projection space, where two projectors project different service scenarios to a 90° cornering canvas. These scenarios with the addition of sound, lights, and props aid in experiencing and prototyping service touchpoints, service scenarios, or a holistic service path. SINCO Lab is origi-nally developed since the year 2009 in Lapland University. According to the networked open in-novation collaboration principles with University of Lapland in 2015, Aalto University intro-duced a co-development space in the Department of Arts and Design. The thesis aims to find out the meaning and different contexts of use of the SINCO Lab simulation space, through a literature review done on the original space as well as benchmarking different simulation spaces. The space is also introduced to students and staff, where feedback is gathered. The use of the space is experimented in a case study, and feedback is asked through a questionnaire and two qualitative interviews. The objective of the case study is to experiment with SINCO Lab in the front-end of the design process within the context of ideation. A method is adopted from the original SINCO Lab’s sprint model to fit the case study. The case study results in different means of collaboration and group dynamics among the groups, which influences the final presentations and outcome. By analyzing the group work done, different forms of co-creation of telling, making and enacting take place. These tools are seen as an asset for the use of SINCO Lab in co-creative practices. The competence of the facilitator also develops through the progression of the thesis. Through the experience of complementary studies as well as a case study, human-centered elements in-troduced as the Four E’S (empathy, empowerment, engagement, embodiment and sensing) are brought forward for future participants and facilitators of SINCO Lab. In the same way, the use of role-playing as a co-creative method is developed further through the experience gained. In addition, the thesis gives insight into future improvements for the space of Aalto SINCO Lab, on both a technological and methodological level. The findings in this thesis are of interest to service designers, students, and academic staff, who are interested in service simulation spaces. Specific in its focus on SINCO Lab, the thesis has broader implications as well, with its human-centered approach to ideation, co-creation and service simulation. The discoveries herein create a foundation for further study into possibilities of simulation spaces, ideation methods, roleplaying and service design.

Opinnäytetyö keskittyy palvelusimulaatiotilan tutkimiseen käytännön sekä teorian kautta. Palvelusimulaatiotila on nimeltään Service Innovation Corner (SINCO Lab) ja sen ydin koostuu kulmaprojektiotilasta, jossa kaksi projektoria heijastaa erilaisia palvelutilanteita 90 asteen kulmassa olevaan kankaaseen. Nämä palvelutilanteet, joihin on lisätty ääni, valot ja rekvisiitta auttavat palvelun kontaktipisteiden, palvelutuokioiden tai kokonaisvaltaisen palvelupolun kokemisessa tai prototyyppien muodostamisessa. Sinco Lab-palvelusimulaatiotilan konseptin kehitti Lapin yliopisto vuonna 2009. Lapin yliopisto, joka kuuluu Aalto-yliopiston innovaatioyhteistyö-verkostoon, jakoi SINCO Labin yhteiskehitysalueeksi Muotoilun laitokselle. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää SINCO Lab-simulaatiotilan merkitys ja sen erilaiset käyttötarkoitukset. Tutkimus toteutetaan alkuperäisestä simulaatiotilasta kirjoitetun materiaalin sekä erilaisten simulaatiotilojen vertailun pohjalta. Tila esitellään myös opiskelijoille ja henki-lökunnalle, joilta kerätään palautetta. Tilan käyttöä kokeillaan tapaustutkimuksessa, jossa palautetta pyydetään kyselylomakkeen ja kahden kvalitatiivisen haastattelun avulla. Tapaustutkimusten tavoitteena on kokeilla SINCO Labiä ideointivaiheessa. SINCO Labin alkuperäisestä sprinttimallista on valittu menetelmä, joka sopii tapaustutkimukseen. Tapaustutkimus johtaa erilaisiin yhteistyötapoihin ja ryhmädynamiikkaan ryhmien välillä, mikä vaikuttaa lopulliseen esitykseen ja lopputulokseen. Analysoimalla tehtyä ryhmätyötä on löydettävissä kertomisen, tekemisen ja näyttelemisen erilaisia muotoja. Näitä pidetään hyödyllisinä välineinä SINCO Labin yhteiskehittelyharjoituksissa. Ohjaajan osaaminen kehittyy myös tutkielman etenemisen kautta. Täydentävien tutkimusten ja tapaustutkimuksen kautta Neljän E:n ja S:n muodossa olevat ihmiskeskeiset elementit; empathy (empatia), empowerment (voimaantuminen), engagement (sitoutuminen), embodiment (ruumiillistuminen) ja senses (aistiminen) välitetään eteenpäin tuleville SINCO Labin fasilitaattoreille sekä siihen osallistujille. Samalla tavoin roolileikkien käyttöä yhteiskehittelymenetelmänä kehitetään edelleen saadun kokemuksen kautta. Lisäksi opinnäytetyö tutustuu SINCO Labin tulevaisuuteen ja sekä metodologisella että teknologisella tasolla tehtäviin parannuksiin. Tämän tutkimuksen tulokset hyödyttävät palvelumuotoilijoita, opiskelijoita ja akateemista henkilökuntaa, jotka ovat kiinnostuneita palvelusimulaatiotiloista. Erityisesti SINCO Labiin keskittyneellä opinnäytetyöllä on myös laajempia vaikutuksia ideoinnin, yhteiskehittelyn ja palvelu-simulaation ihmiskeskeiseen lähestymistapaan. Tämän opinnäytetyön havainnot luovat perustan jatkotutkimuksille simulaatiotilan mahdollisuuksista, ideointimenetelmistä, roolileikeistä ja palvelusuunnittelusta.
Description
Supervisor
Mattelmäki, Tuuli
Thesis advisor
Uusitalo, Severi
Keywords
simulation space, service design, co-creation, role-playing, ideation methods, SINCO Lab
Other note
Citation