What makes students motivated and engaged in online courses?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-10-18
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
49+1
Series
Abstract
Online courses have become a major part of studying. After returning from full online education to face-to-face education, we have now the perfect time to reflect on what has worked and what has not worked regarding online courses. It is also time to weigh which topics need live attendance and which parts work better remotely. The aim of this study is to find out what could be improved in online lectures and what should be considered when planning an online course. Ten students from ten different Universities were interviewed, to find out what makes them engaged and motivated or vice versa during online courses. The interviews were conducted as semi-structured expert interviews. The thoughts of these students were compared to what was found in literature, to answer the research questions. The interviews were analyzed with the help of ATLAS.ti. Six main categories of engagement methods in online courses were formed: expectations of the course, clarity, community in class, structure and design of lectures, exercise types, and support. The main findings indicate that regardless of the field, students wish for more clarity in course structures. Two other important notes were that practical exercises and realizing, how the course connects to the real world is motivating. In addition, the lecturer's presence and presentation skills have a big impact on engagement.

Verkkokursseista on tullut merkittävä osa opiskelua. Palattuamme lähiopetukseen täyden etäopiskelun jälkeen, on täydellinen aika pohtia, mikä verkkokurssien osalta on toiminut ja mikä ei. On myös ajankohtaista punnita, mitkä aiheet vaativat fyysistä läsnäoloa ja mitkä kurssin osat puolestaan toimivat paremmin verkossa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä etäluennoissa voitaisiin parantaa ja mitä tulisi ottaa huomioon verkkokurssia suunniteltaessa. Haastattelin kymmentä opiskelijaa kymmenestä eri korkeakoulusta selvittääkseni, mitkä asiat heitä verkkokursseissa innostavat ja motivoivat, ja mitkä eivät. Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina asiantuntijahaastatteluina. Tutkimuskysymyksien vastaamiseksi kyseessä olevien opiskelijoiden ajatuksia verrattiin kirjallisuuskatsauksessa löytyneisiin asioihin. Haastatteluja analysoitiin ATLAS.ti:n avulla. Sitouttamismenetelmiä verkkokursseja varten muodostui kuusi: kurssin odotukset, selkeys, yhteisöllisyys, luentojen rakenne ja ulkoasu, tehtävätyypit sekä tuen saanti kurssin aikana. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijat kaipaavat enemmän selkeyttä kurssirakenteisiin, alasta riippumatta. Kaksi muuta tärkeää huomiota olivat, että käytännönläheiset harjoitukset ja ymmärrys kurssin linkittymisestä todelliseen maailmaan parantavat motivaatiota. Lisäksi luennoitsijan läsnäololla ja esiintymistaidoilla on merkittävä vaikutus katsojan kiinnostuksen ylläpitämiseen.
Description
Supervisor
Nurmi, Niina
Thesis advisor
Kauppinen, Tomi
Keywords
online learning, online courses, engagement in learning, engagement in online learning
Other note
Citation