Network Selection Algorithm for Stream Services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
Nykyiset kommunikointijärjestelmät mahdollistavat julkiset lähetykset, tiedon yhtäaikaisen siirron laajalle ja levinneelle käyttäjäkunnalle. Saman tiedon lähetys vähintään kahdelle ennalta määritellylle käyttäjälle tunnetaan ryhmälähetyksen nimellä. Tiedon lähettämistä vain yhdelle käyttäjälle kutsutaan yksityiseksi lähetykseksi. Vaikka julkisen lähetyksen avulla useita käyttäjiä voidaan palvella, julkisen lähetyksen verkot eivät ole kovinkaan tehokkaita ryhmälähetysten välittäjiä, erityisesti jos vastaanottajia on vähän, koska lähettävien solujen kapasiteettia ei tällöin voida käyttää hyödyllisempiin tarkoituksiin. Julkisen, ryhmä- ja yksityisen lähetyksen yhdistelmää voidaan käyttää hyvin tehokkaan tiedonjakelukanavan luomiseen. Yhdistelmäverkko koostuu verkoista, jotka (mahdollisesti) lähettävät tietoa eri tavoin. Tämän tutkielman aiheena on määritellä verkonvalintaongelma, joka kysyy, kuinka tietoa tai palveluja voidaan lähettää mahdollisimman tehokkaasti, keskustella erilaisista tehokkuuden määritelmistä useiden radioverkkojen järjestelmässä ja suunnitella tehokas verkonvalinta-algoritmi, joka vähentää vaadittavien radiotaajuuksien määrää ja parantaa käytettävien verkkojen kustannustehokkuutta. Työssä käytetty verkonvalinta-algoritmi perustuu simuloidun jäähdytyksen ideaan, fysiikassa laajasti käytettyyn heuristiseen menetelmään. Myös muut ratkaisutavat ovat mahdollisia. Tilanne vaihtelee yleensä ajan myötä eri käyttäjien tilatessa eri palveluita. Eri tilanteita voidaan tarkastella ja ratkaista itsenäisinä. Näiden ratkaisujen välillä voidaan tehdä paikallisia tarkasteluja, jotka perustuvat edelliseen tarkkaan ratkaisuun, sillä tilanne ei yleensä muutu lyhyessä ajassa. Tämä tapa käyttää yhdessä sekä tarkkoja että paikallisia ratkaisuja muodostaa tehokkaan keinon ratkaista verkonvalintaongelma, kuten voidaan havaita tutkielman lopussa esitetyistä simulaatioista.
Description
Supervisor
Lampinen, Jouko
Thesis advisor
Kössi, Jouni
Keywords
Network Selection Problem, verkonvalintaongelma, Network Selection Algorithm, verkonvalinta-algoritmi, Simulated Annealing, simuloitu jäähdytys, broadcasting, julkinen lähetys, multicasting, ryhmälähetys, hybrid network, yhdistelmäverkko
Other note
Citation