Value maximization of olefinic naphtha

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-11
Department
Major/Subject
Prosessit ja tuotteet
Mcode
KE3003
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
92 + 29
Series
Abstract
Olefin content of gasoline is limited in gasoline specifications since olefins are considered a source of air pollution. This restricts the use of olefinic naphthas in gasoline blending. Two processing alternatives for olefin removal, hydrogenation and etherification, were studied for olefinic naphthas, FCC naphtha and synthetic naphtha. Effects of processing were studied by modelling hydrogenation with a kinetic model and etherification with a conversion model. Properties of feed and products were estimated with composition based models. Hydrogenation product suitability for further processing in catalytic reforming was studied. Any of the studied naphthas did not seem to be optimal to catalytic reforming, but some suitable fractions were also found. Possibility to transport the products in Colonial Pipeline was also studied by comparing naphtha properties with Colonial Pipeline's specifications. Monetary value of processed naphthas and especially the value increase gained by processing were studied with product value estimation methods, which included product comparison to Colonial Pipeline product prices and value estimation with a blending pool model. Also the initial investment costs of processing alternatives were estimated. Difficulties with product value estimation accuracy were encountered, but general conclusion was made that full or partial hydrogenation process did not seem to be profitable investments while etherification and combination of etherification and hydrogenation seemed very promising alternatives. Further studies with the last mentioned processes and better value estimation method was suggested.

Bensiinin olefiinipitoisuttaa rajoitetaan bensiinispesifikaatioissa, sillä olefiineja pidetään eräänä ilmansaasteiden aiheuttajista. Nämä rajoitukset vaikeuttavat olefiinisten naftojen käyttöä bensiinin valmistuksessa. Tässä työssä tutkittiin kahta vaihtoehtoista prosessia, hydrausta ja eetteröintiä, olefiinisen FCC naftan ja synteettisen naftan käsittelyyn olefiinien vähentämiseksi. Käsittelyn vaikutusta tutkittiin mallintamalla hydrausta ja eetteröintiä kineettisellä mallilla ja konversiomallilla. Syötön ja lopputuotteiden ominaisuuksia mallinnettiin käyttämällä seoksen koostumukseen perustuvia ominaisuusmalleja. Hydrattujen tuotteiden sopivuutta katalyyttiseen reformointiin tutkittiin. Yksikään tutkituista naftoista ei osoittautunut optimaaliseksi syötöksi katalyyttiselle reformoinnille, mutta jokseenkin sopivia fraktioitakin löydettiin. Mahdollisuutta kuljettaa olefiinisia naftatuotteita Colonial Pipeline -putkiverkostossa tutkittiin vertaamalla tuotteiden ominaisuuksia kuljetusluokkien spesifikaatioihin. Prosessoitujen tuotteiden rahallista arvoa ja erityisesti arvon nousua prosessoinnissa tutkittiin vertaamalla naftoja Colonial Pipelinen tuotehintoihin ja arvioimalla tuotearvoa öljynjalostamon bensiinisekoitusmallilla. Myös prosessointivaihtoehtojen alkuinvestointikustannuksia arvioitiin. Tuotteiden arvon määrityksessä havaittiin mahdollisia puutteita käytettyjen menetelmien tarkkuudessa. Kuitenkin saatujen tulosten perusteella voitiin tehdä johtopäätös, että pelkän hydrauksen sisältävät prosessointi vaihtoehdot eivät vaikuttaneet kannattavilta investoinneilta kun taas eetteröinti prosesseille sekä hydrauksen ja eetteröinnin sisältävälle prosessille saatiin erittäin korkeaan kannattavuuteen viittaavia tuloksia. Saatujen tulosten perusteella voitiin suositella lisätutkimuksia viimeisenä mainituille prosesseille luotettavampaa tuotteen arvon määritystä käyttäen.
Description
Supervisor
Alopaeus, Ville
Thesis advisor
Koskinen, Matti
Nurmi, Pekka
Keywords
olefinic naphtha, etherification, hydrogenation, value maximization, synthetic naphtha, FCC naphtha
Other note
Citation