Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen investointien edullisuusvertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
103
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli tarkastella joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen investointien edullisuusvertailuissa käytettäviä menetelmiä, jotka voivat kuvata investoinnin vaikutuksia rahamääräisesti tai sanallisesti. Lisäksi tavoitteena oli vertailla eri maiden käytäntöjä ja sen perusteella arvioida, millä tavoin Suomen arviointimenetelmiä voitaisiin kehittää. Suomessa on olemassa liikenne- ja viestintäministeriön selvityksiä, mutta ei varsinaisia ohjeita kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen investointien arvottamiseen. Ensimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi tarkasteltiin tekijöitä, joihin liikenneinvestoinnit vaikuttavat. Lisäksi tarkasteltiin yleisimmin käytettyjä liikenneinvestointien arvottamismalleja. Eri analyysitapojen kritiikkiä on myös tarkasteltu. Toisen tavoitteen saavuttamiseksi tarkasteltiin kuuden läntisen teollisuusmaan liikenneinvestointikäytäntöjä. Työssä mukana olevien maiden käyttämiä liikenneinvestointien edullisuusvertailumenetelmiä kuvattiin yleisohjeiden osalta sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ohjeiden osalta. Lisäksi erityisesti joukkoliikenneinvestointeihin liittyvien telematiikkahankkeiden arviointia on kuvattu. Tarkastelun tuloksena todettiin, että arviointimenettelyn tärkeys korostuu liikenneinvestointien sisältämän epävarmuuden johdosta. Epävarmuus aiheutuu liikenneinvestointien pitkäkestoisuudesta, rakentamisen aloittamisen viipeistä ja suuresta pääoman tarpeesta verrattuna muihin investointeihin. Liikenneinvestoinnin tavoitteena on aina liikennejärjestelmän parantaminen. Aina ei ole kuitenkaan ilmeistä, että esimerkiksi kapasiteetin lisäys parantaa liikennejärjestelmää. Eri maiden ohjeissa ei ollut otettu huomioon Thomsonin paradoksia tai Mohringin efektiä. Nämä tulisi huomioida Suomen ohjeissa. Kevyen liikenteen investoinnit ovat pieniä investointeja, joista ei yleensä tehdä järjestelmätason tarkasteluja. Tällainen järjestelmätason tarkastelu olisi syytä tehdä kuitenkin edes sanallisella tasolla. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen investoinnit kuitenkin pienentävät liikennekapasiteetin tarvetta ja vähentävät ympäristöhaittoja. Lisäksi pienten investointien aikaansaamat hyödyt voivat olla suuremmat kuin mitä on oletettu.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Kurri, Jari
Keywords
Other note
Citation