Lennokkien ja dronejen käyttö sähkönjakeluverkon hallinnassa

No Thumbnail Available
Files
Ollila_Oskari_2024.pdf (797.08 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-06-17
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Mcode
ELEC3013
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
27+4
Series
Abstract
Kandidaatintyö käsittelee dronejen ja lennokkien käyttöä sähkönjakeluverkon hallinnassa. Tavoitteena on selvittää, miten näitä teknologioita voidaan hyödyntää nykyisten menetelmien tehostamisessa ja verkon eri ongelmien ratkaisemisessa. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa analysoitiin dronejen sovel-tuvvuutta ja tehokkuutta sähkönjakeluverkon vikojen havaitsemisessa ja ylläpidossa. Tulokset osoittavat, että droneja on jonkin verran jo käytössä kyseisisää tehtävissä ja niillä voidaan merkittävästi nopeuttaa vikojen tunnistamista ja vähentää korjauksista aiheutuvia viivästyksiä. Tämä parantaa huomattavasti verkon luotettavuutta ja vähentää sen seisonta-aikaa. Myös nähdään, että tekoälyä on jo integroitu osaksi automaattisia seuranta systeemejä sähkönjakeluverkoille. Näitä teknologioita pystyy yhdistämään ja käyttämään tehokkaassa seurantasysteemissä. Laajempi kokeilu ja kehitys näille teknologioille parantaisi näiden käytettävyyttä ja niitä voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön.

The bachelor’s thesis addresses the use of drones and UAVs in the management of the electrical distribution network. The aim is to explore how these technologies can be utilized to enchance current methods and solve various problems within the network. The study was conducted as a literature review, analyzing the suitability and effectiveness of drones in detecting faults and maintaining the electrical distribution network. The results show that drones are already somewhat in use for these tasks and can significantly speed up the identification of faults and reduce delays caused by repairs. This substantially improves the reliability of the network and reduces its downtime. It is also observed that artificial intelligence has already been integrated into automatic monitoring systems for electrical distribution networks. These technologies can be combined and used in a effective monitoring system. Wider experimentation and development of these technologies would improve their usability and they could be adopted more broadly.
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
drone, sähkönjakeluverkko, tekoäly, teknologia, tulevaisuus
Other note
Citation