Testiautomaation viitekehys OPC UA -tiedonsiirtoon kykeneville ohjelmoitaville logiikoille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Automaation tietotekniikka ja järjestelmät
Mcode
ETA 3005
Degree programme
Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
fi
Pages
69 + 8
Series
Abstract
Ohjelmoitavat logiikat ovat vakiinnuttaneet asemansa tärkeänä osana teollisten automaatiojärjestelmien toteutuksia. Järjestelmien monimutkaistuminen sekä laatuvaatimusten kiristyminen luovat kuitenkin paineita järjestelmien testaajille. Kustannussäästöjä ja nopeampia toimitusaikatauluja tavoiteltaessa testaajien määrän lisääminen tai testausajan pidentäminen eivät ole loputtomasti mahdollisia. Ohjelmistokehitysalalla testausprosessien tehostamisen apuvälineiksi on luotu erilaisia testiautomaatiojärjestelmiä, joiden avulla työtä voidaan siirtää ihmiseltä koneelle. Fyysisten laitteiden testaukseen liittyvien haasteiden vuoksi vastaavien menetelmien hyödyntäminen automaatioalalla on kuitenkin ollut vähäistä. Tässä työssä tutkitaan OPC Unified Architecturen soveltuvuutta alustariippumattomaksi kommunikaatioprotokollaksi testiautomaatioviitekehyksen ja ohjelmoitavan logiikan väliseen tiedonsiirtoon. Työssä esitellään suunnitelma OPC UA -kommunikaatioon kykenevien ohjelmoitavien logiikoiden testaukseen käytettävälle testiautomaatioviitekehykselle. Suunnittelun pohjana käytetyt vaatimukset on määritelty tutustumalla teollisten automaatiojärjestelmien tehdastestausprosessiin ja testauksen automatisoinnin parhaisiin käytäntöihin. Suunnitelman käyttökelpoisuutta arvioidaan koejärjestelyllä, jossa suunnitelman pohjalta toteutetun järjestelmän avulla automatisoidaan ohjelmoitavan logiikan I/O -testausprosessi. Koejärjestely osoittaa, että OPC Unified Architecturen alustariippumaton lähestymistapa sopii hyvin ohjelmoitavien logiikoiden ja testiautomaatioviitekehyksen väliseen tiedonsiirtoon. Lisäksi voidaan todeta, että ohjelmoitavien logiikoiden testausprosesseja on mahdollista tehostaa testiautomaation avulla, joskaan kaikkia testauksen vaiheita ei ole mahdollista automatisoida pelkillä ohjelmistoratkaisuilla.

Programmable logic controllers are an important part of contemporary industrial automation systems. Growing system complexity and increasing quality expectations, however, are increasing the demand for more efficient testing processes. System vendors' aim to cut the development costs and speed up the delivery process set a limit to the number of test engineers and time available for testing. Test automation systems have established their role in software testing domain but limitations and challenges encountered when testing physical devices have kept such methods out of the reach of industrial automation testers. This thesis studies the feasibility of OPC Unified Architecture as a platform independent communication protocol between a test automation framework and programmable logic controllers. The work presents an architectural design for a test automation framework suitable for testing OPC UA -enabled programmable logic controllers. The design is based on requirements drawn from research towards industrial automation testing processes and best practices in test automation. The design is evaluated by creating an implementation of the system and using it to conduct a series of automated I/O -tests for the test platform. The results suggest that the platform independent nature of OPC Unified Architecture fares well when aiming for vendor independent interconnectivity between a general test automation framework and a programmable logic controller. Furthermore, by using test automation methods familiar from software test domain, it is possible to streamline the testing processes of physical devices to some extent even if not all testing activities can be automated.
Description
Supervisor
Seilonen, Ilkka
Thesis advisor
Seilonen, Ilkka
Keywords
OPC UA, PLC, testiautomaatio, tehdastestaus
Other note
Citation