Jätekuljetuksen logistiikkajärjestelmän kartan käytettävyyden arviointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 50 + [38]
Series
Abstract
In this work the usability of the map component in HSY (Helsinki Region Environmental Services Authority) Waste Managements Logistics system was evaluated. The goal was to find a suitable method for the evaluation task and to create a proposal for a new map representation based on the evaluation study. In the first part the logistics system and future needs for its map component are presented. The second part is a literature study focusing on the components of map's usability, cartographic design process, and methods used in map evaluation trough theory and examples. In the third part the evaluation method chosen is presented and the evaluation study and its results are presented. Also a new map representation is proposed. The usability evaluation method chosen in this study was a combination of a user study and heuristic evaluation. The user study consisted of usage observation and interviews. The heuristics used in the heuristic evaluation were derived from theory and practical examples presented in literary. The study showed that the method used in this usability evaluation was suitable for the task. Both the user study and the heuristic evaluation produced important issues that could be used in enhancing the usability of the map. The results of the user study and the heuristic evaluation differed in such an amount that it could be stated that both methods were essential in the evaluation process.

Tässä työssä tarkastellaan HSY jätekuljetuksen logistiikkasovelluksen kartan käytettävyyttä. Tavoitteena on löytää käytettävyyden arviointiin sopiva tutkimusmenetelmä ja luoda tutkimuksessa saatuun tietoon pohjautuen kartalle ehdotus uudeksi kuvaustekniikaksi. Työn ensimmäisessä osassa esitellään logistiikkajärjestelmää ja karttaan kohdistuvia muutostarpeita. Toisessa osassa tarkastellaan kartan käytettävyyden tekijöitä, kartografista suunnitteluprosessia ja käytettävyyden arvioinnin menetelmiä teorian ja käytännön esimerkkien kautta. Työn kolmannessa osassa kuvataan valittu tutkimusmenetelmä ja esitellään tehty tutkimus ja sen tulokset sekä ehdotus kartan uudeksi kuvaustekniikaksi. Käytettävyystutkimuksen menetelmäksi valittiin käyttötutkimuksen ja heuristisen arvioinnin yhdistelmä. Käyttötutkimus jaettiin käytön havainnointiin ja käyttäjien haastatteluun. Heuristista arviointia varten johdettiin teoriasta ja käytännön esimerkeistä soveltuvat heuristiikat. Tutkimus osoitti, että valittu tutkimusmenetelmä soveltui kartan käytettävyystutkimukseen. Sekä heuristisesta arvioinnista että käyttötutkimuksesta saatiin runsaasti havaintoja, joita voitiin käyttää kartan esitystekniikan parantamiseksi. Käyttötutkimuksen ja heuristisen arvioinnin tulokset poikkesivat toisistaan niin paljon, että molempia menetelmiä voidaan pitää välttämättöminä kartan käytettävyyden arvioimisessa.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Ahonen-Rainio, Paula
Keywords
logistic system, logistiikkajärjestelmä, map, kartta, usability, käytettävyys, heuristic evaluation, heuristinen arviointi
Other note
Citation