Workplace territories

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
218
Series
Abstract
This thesis aims to propose possible design scenarios for the future of the workplace by investigating the past, present and possible future changes of the relationship between work and architecture.
 Starting from an analysis of the current social phenomena of temporality and virtual connectivity, the thesis shows how this, consequentially, has originated cases of digital nomadism, co-working and the rediscovery work-life balance in the Western working cultures. The thesis starts by analysing how Western culture has been affected by the increased number of digital platforms, following how Western cities have witnessed a rapid change in the urban fabric. Their need to adapt to a growing request to accommodate shared work facilities and temporary living spaces decreased the sense of stability while increasing the demand to temporary and part-time employment. 
Despite all, the most relevant change has been the possibility of virtual connections and the opportunity of access to online databases which has created the notion of work-life balance. This has led to a need for redefining the purpose of physical workplace. The first chapter investigates how local working culture is influenced by phenomena such as digital connectivity and shared workspaces. How are the historical European cities and European office traditions adapting to new and modern requests?
 An in-depth architectural analysis of corporate headquarters and international workspace providers will demonstrate the fracture created by these entities trying to fit into the local context.
 The second chapter will focus on understanding the contemporary office environment for the digitally connected individual, through a brief review of office history which specifies the digital tools for a modern workplace and the effects of increased workplace autonomy and flexibility. These studies are then furthered by site observations conducted with generous support and advisory of Benjamin Pardo and Knoll Inc., who provided the opportunity to study the modern workplaces in France, Italy, Germany, and United Kingdom as well as facilitated interviews with professionals in the field of design and architecture. In order to better understand the role of spatial divisions in the modern office, this chapter concludes by presenting a categorisation of furniture and space-dividing elements in the modern workplaces. The last chapter will then reconstruct future workspace scenarios based on the observations made during the site observations and interviews. The three main topics used to analyse the relationship between the workspace and the city will be further developed into conceptual interior spaces, providing an explanation of the qualities of future office furnishings.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esittää suunnitteluskenaarioita työpaikan tulevaisuudesta tarkastelemalla sen menneisyyttä, nykyisyyttä ja mahdollisia tulevaisuuden muutoksia, sekä tutkimalla työn ja arkkitehtuurin suhdetta. Lähtökohtana on esittää työn muutos yhteiskunnallisten ilmiöiden, kuten väliaikaisuuden ja virtuaalisen yhteyksien kasvun kautta, sekä kuinka nämä ovat johtaneet ilmiöihin kuten ”digitaalisen nomadismi”, yhteistyön korostaminen työympäristössä, sekä työ- ja perhe-elämän tasapainon löytämisen nousu keskeiseksi teemaksi länsimaisissa työkulttuureissa. Opinnäytetyö alkaa analysoimalla, kuinka lisääntynyt digitaalisten alustojen määrä on vaikuttanut länsimaiseen kulttuuriin. Suurkaupunkien tarve mukauttaa kaupunkitilaa on heijastunut myös ilmiöihin, kuten jaetuiden ”co-working” työtilojen ja tilapäisten asuintilojen kasvuun, heikentäen yksilön vakauden tunnetta samalla kun väliaikainen ja osa-aikatyö kasvavat Euroopassa. Taustalla oleva olennainen muutos on ollut mahdollisuus virtuaaliseen yhteydenpitoon ja pääsy online-tietokantoihin, joka on vaikuttanut käsitykseen työ- ja perhe-elämän tasapainon tarpeesta ja yksilön roolin kasvuun. Tämä on johtanut tarpeeseen määritellä fyysisen työpaikan tarkoitus uudelleen. Ensimmäinen luku tarkastelee, kuinka nykyaikaiset ilmiöt kuten digitaalisten yhteyksien kasvu ja jaetut työtilat vaikuttavat paikallisiin eurooppalaisiin työkulttuureihin. Kuinka Euroopan historialliset kaupungit ja toimistoperinteet mukautuvat näihin uusiin ja nykyaikaisiin vaatimuksiin? Yrityksen pääkonttorin ja kansainvälisten työtilojen tarjoajien analysointi osoittaa murtuman maailmanlaajuisesti leviävien ilmiöiden, työtilojen ja niihin yhdistetyn työkulttuurin yrityksessä sopeutua paikallisiin olosuhteisiin. Toinen luku keskittyy ymmärtämään digitaaliseen yhteisöön kytkeytyneen yksilön nykyaikaista työympäristöä toimistojen lyhyen historiakatsauksen avulla, määrittelemällä nykyaikaisen työn digitaaliset työkalut sekä lisääntyneen autonomisen työskentelyn ja työn joustavuuden vaikutukset. Näiden tutkimisessa on lisäksi käytetty eurooppalaisten työtilojen havainnointia Benjamin Pardon ja Knoll Inc. -yrityksen tuella, joka tarjosi mahdollisuuden tutkia nykyaikaisia työpaikkoja Ranskassa, Italiassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän lisäksi opinnäytetyön havainnoiva osuus kostuu suunnittelun ja arkkitehtuurin alan ammattilaisten haastatteluista, päätyen luvun lopuksi esittelemään huonekalujen ja tilaa jakavien elementtien luokittelun nykyaikaisissa työpaikoissa tämänhetkisten toimiston vaatimusten ymmärtämiseksi. Viimeinen luku kokoaa opinnäytteen tutkivan ja havainnoivan osan yhteen tulevaisuuden työtilan skenaarioilla, jotka jakautuvat kolmeen pääaiheeseen. Näitä aiheita käytetään työtilan ja kaupungin välisen suhteen analysoimiseen, sekä käsitteellisten sisätilojen kehittämiseen päätyen lopulta esittämään tulevien toimistokalusteiden ominaisuuksia.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Kokkonen, Ville
Pardo, Benjamin
Keywords
future, work, workplace, Europe, site research, office furniture
Other note
Citation