Strategy implementation: Identification of explanatory variables for successful business analytics implementation in organizations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-01-29
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
106 + 4
Series
Abstract
In the contemporary era where the value of data is being compared to oil, it is no wonder that executives are actively pursuing to extract value from data with business analytics to gain competitive advantage. Despite accelerating investments into business analytics, there lacks a unified model for executives to rely on during the implementation process, hence explaining the large variance partially amongst organizations’ ROIs. This thesis, therefore, addresses the void by proposing a conceptual model for business analytics implementation (CMBAI) for executives to utilize when implementing business analytics. To address the void rightfully, initially, I identify an organizational model framework that holistically considers the multidimensional internal environment of an organization when implementing a strategy. This is followed by the identification of business analytics conformities associated with each variable under the chosen organizational model framework, creating a rudimentary CMBAI. The CMBAI is finally developed and consolidated by cross-referencing it against a case study in accordance to abductive research methodology. The revised CMBAI model is framed around the McKinsey 7S Framework (M7S), thus addressing comprehensively the variables related to strategy implementation. The model identifies three overarching themes that influence the success of reaping the benefits of business analytics: (1) leadership- structured manner of communication in both strategical and operational level synchronized with a leadership style that both ease organizational adoption of business analytics and promotes active insight generation to occur among employees; (2) organizational BA competency- ensuring competency in both system level through business analytic tools and human level through multiple level skill development; and (3) ownership facilitation- enablement of an appropriate structure and culture that promote to self-initiatively take actions based on insights gathered. Moreover, research indicates the entangled nature of M7S variables requires business analytics implementors to take a holistic approach to implementation in contrast to focusing only on a handful of elements related to business analytics. The research contributes to the existing theory by unifying the vast scope of business analytics literature under a single research and provides an in-depth analysis of the success factors when applying business analytics. Despite consolidation of CMBAI for becoming a universal model requires further similar studies to be conducted, this thesis provides a solid foundation for a holistic business analytics implementation model to emerge.

Siinä missä nyky-yhteiskunnassa rinnastetaan öljyn arvoa dataan, on täysin luonnollista, että yritysjohtajat pyrkivät aktiivisesti hyödyntämään dataa luodakseen kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden. Huolimatta kasvavista sijoituksesta liiketoiminta-analytiikkaan, yrityksiltä puuttuu yhteinen malli liiketoiminta-analytiikan täytäntöönpanoon, joka osin selittää yritysten välisen suurehkon hajonnan liiketoiminta-analytiikan sijoitetun pääoman tuottoprosenteissa. Tämä diplomityö pyrkii vastaamaan edellä mainittuun tarpeeseen ehdottamalla käsitteellisen mallin liiketoiminta-analytiikan täytäntöönpanoon (KMLAT). Vastatakseen tarpeeseen oikeudenmukaisesti, pyrin alussa tunnistamaan viitekehyksen, joka ottaa organisaation moniulotteisen sisäisen ympäristön huomioon toimeenpantaessa uutta strategiaa. Seuraavana selvitän valitun viitekehyksen muuttujien liiketoiminta-analytiikan keskinäiset alaisuudet luodakseen alustavan KMLAT:n. Hyödyntäen abduktiivista tutkimusmenetelmää, KMLAT:ia jatkojalostetaan ja sen asemaa vahvistetaan käyttämällä sitä erään tapausyrityksen tutkimisessa. Diplomityön lopullinen KMLAT perustuu McKinsey:n 7S viitekehykseen, jolla saadaan kokonaisvaltainen ymmärrys organisaation muuttujista toimeenpantaessa strategiaa. Mallin avulla on tunnistettu kolme rajoja ylittävää teema, jotka vaikuttavat liiketoiminta-analytiikan menestykselliseen toimeenpanoon; johtajuus, organisaation liiketoiminta-analytiikka kyvykkyys, ja omistajuuden edistäminen. Johtajuudessa merkittävinä osatekijöinä ovat strateginen ja operatiivinen viestintä, ja johtamismalli, joka edistää oivalluksien tuottamista. Organisaation liiketoiminta-analytiikka kyvykkyys taas ottaa kantaa tekijöistä, joihin tulisi erityisesti asettaa huomiota kehittäessä liiketoimintaa-analytiikka järjestelmää ja työntekijöitä. Kolmanneksi, omistajuuden edistäminen organisaatiorakenne ja kulttuuritasolla on havaittu olennaiseksi tekijäksi toimeenpannakseen käytäntöön liiketoiminta-analytiikasta saadut havainnot. Tämä tutkimus edistää olemassa olevaa liiketoiminta-analytiikkaa kirjallisuutta yhdistämällä niitä yhden tutkimuksen alle ja tuo perusteellisen analyysin kriittisistä menetystekijöistä toimeenpantaessa liiketoiminta-analytiikkaa. Vaikka KMLAT:ia on jatkojalostettu erään tutkimustapauksen avulla, sitä tulee jatkojalostaa ja vahvistaa edelleen, jotta mallia voidaan pitää yleispätevänä. Siitä huolimatta, tämä diplomityö luo vankan perustan tulevalle tutkimukselle, ja toimii lähtökohtana rakentaessa yleismallia liiketoiminta-analytiikan toimeenpanoa varten.
Description
Supervisor
Vuori, Timo
Thesis advisor
Kauppi, Karri
Keywords
business analytics, change management, implementing analytics, organizational model framework, data-driven decision-making
Citation