New lighting control solutions: Opportunities for energy saving and improved well-being

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-12-13
Department
Major/Subject
Translational Engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
63
Series
Abstract
Lighting control systems typically refer to intelligent network-based solutions used to provide the right amount of light where and when needed. These systems can save energy and increase the comfort of the users. The aim of this thesis is to evaluate the benefits of upgrading existing lighting control solutions. This aim was achieved by interviewing stakeholders and estimating the potential energy savings from upgrading control systems in various scenarios. The first interviews focus on the market appetite for different types of digital data services and the most important features of lighting control solutions. The second interviews were held with the stakeholders utilizing digital service provided by a Finnish company, Helvar, to recognise the most useful features. Upgrading lighting control systems, especially by introducing digital services, can have significant benefits. However, these benefits are highly dependent on the space type and size. It is also challenging to estimate value for all the benefits, such as increased productivity or well-being.

Valaistuksen ohjausjärjestelmillä tarkoitetaan yleensä älykkäitä ja verkkoperusteisia ratkaisuja, joita käytetään tarjoamaan sopiva määrä valoa tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Nämä järjestelmät voivat säästää energiaa ja parantaa käyttäjämukavuutta. Tämän diplomityön tavoitteena on arvioida olemassa olevien valaistuksen ohjausjärjestelmien päivittämisestä aiheutuvia hyötyjä. Tavoitteen saavuttamiseksi sidosryhmiä haastateltiin ja mahdollisia ohjausjärjestelmän päivittämisestä aiheutuvia energiansäästöjä arvioitiin erilaisissa tilanteissa. Ensimmäiset haastattelut keskittyvät erilaisiin digitaalisiin datapalveluihin liittyvään markkinakysyntään sekä valaistuksen ohjausjärjestelmien tärkeimpiin ominaisuuksiin. Toiset haastattelut pidettiin suomalaisen yrityksen, Helvarin, tarjoamaa digipalvelua käyttävien sidosryhmien kanssa. Näiden haastattelujen tavoitteena oli tunnistaa kyseisen palvelun hyödyllisimmät ominaisuudet. Valaistuksen ohjausjärjestelmien päivittäminen, erityisesti ottamalla käyttöön digipalvelut, voi tuottaa merkittäviä hyötyjä. Nämä hyödyt ovat kuitenkin vahvasti riippuvaisia tilatyypistä sekä tilan koosta. Tämän lisäksi on hankalaa arvioida kaikkien hyötyjen, kuten tuottavuuden tai hyvinvoinnin kasvun, arvoa.
Description
Supervisor
Pinho, Paulo
Thesis advisor
Juslén, Henri
Keywords
lighting, control, energy saving, well-being
Other note
Citation