Removal of alkali metals for the enhancement of fast pyrolysis process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-04
Department
Major/Subject
Prosessit ja tuotteet
Mcode
KE3003
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
95+7
Series
Abstract
Alkali metals have detrimental effects on fast pyrolysis process for bio crude. In this thesis, a new process for the removal of these alkalis was designed. In this way, the yield, quality and profitability of pyrolysis process could be enhanced. The design of the unit included testing the wash process in laboratory and pilot scale, choosing the suitable equipment, drawing the flow chart including the control instruments, writing the operating instructions, calculating the mass balances, defining the technical values for the equipment. The economic potential of the unit was studied by searching the current prices for the equipment, calculating the fixed capital investment and the operating costs based on the balances and power consumption of equipment and comparing these to the grown sale incomes. Sensitivity analysis was performed for the fixed capital investment and the prices of chemicals: nitric acid and sodium hydroxide. In this Thesis, a process including the following phases was designed: The forest residue biomass is crushed into a finer particle size (to <5 mm), washed with 40 °C 1 % nitric acid (1:5), solid is separated with vacuum in a rotary vacuum drum washer, rinsed with 40 °C water (1:5), pressed with a mechanical press to remove the residual water and the used acid is neutralized by sodium hydroxide. Water is recycled by reverse osmosis, which separates the salts. The waste water is led to the municipal waste water treatment plant. The goal of the washing process is to reduce the ash content of the forest residue to the level of trunk tree. The goal was achieved in laboratory scale and fairly in the pilot scale experiment. The ash removal efficiency was 50 % in laboratory and 45 % in pilot scale. However, the pyrolysis experiment showed that the bio-oil yield was only slightly increased, when the washed biomass was used instead of the regular forest residue. At the moment, this process does not have economic potential without major modifications and further study.

Alkalimetallit vaikuttavat nopeapyrolyysiprosessiin haitallisesti. Tässä työssä suunniteltiin prosessi, jolla poistetaan alkalimetalleja biomassasta. Näin voitaisiin parantaa varsinaisen pyrolyysiprosessin kannattavuutta ja nostaa tuotteen laatua. Alkalinpoistoyksikkö suunniteltiin testaamalla pesuprosessia laboratoriossa ja pilot-mittakaavassa, valitsemalla sopivat laitteet, piirtämällä virtauskaavio säätöventtiileineen, kirjoittamalla käyttöohjeet, laskemalla ainetaseet, määrittämällä tärkeimmät tekniset arvot kaikille laitteille. Yksikön taloudellinen kannattavuus selvitettiin etsimällä ajankohtaiset hinnat laitteille, laskemalla hankintameno näiden perusteella, laskemalla käyttökustannukset ainetaseiden perusteella sekä laitteiden sähkönkulutus ja vertaamalla näitä kasvaneisiin myyntituloihin. Herkkyysanalyysi tehtiin investointi- ja käyttökustannuksille. Työssä suunniteltiin prosessi, jossa on seuraavat vaiheet: Metsätähdebiomassa murskataan hienompaan partikkelikokoon (< 5 mm), pestään 40 °C:lla laimealla typpihapolla (1:5), kiintoaine erotetaan alipaineessa rummussa, huuhdellaan 40 °C vedellä (1:5), puristetaan kosteus pois mekaanisella prässillä ja käytetty happo neutraloidaan lipeällä. Suurin osa vedestä kierrätetään käänteisosmoosilla, joka erottelee suolat. Jätevesi johdetaan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Pesuprosessin tavoitteena on vähentää biomassan tuhkapitoisuus runkopuun tasolle. Tavoite saavutettiin laboratoriossa ja lähes saavutettiin pilot-kokeessa. Poistotehokkuus oli 50 % laboratoriossa ja 45 % pilot- kokeessa. Bioöljyn orgaanisen nesteen saanto pestyn biomassan pyrolyysikokeessa (56 %) ei kuitenkaan merkittävästi poikennut saannosta pesemättömälle raaka-aineelle (53 %). Prosessi ei ole taloudellisesti kannattava ilman merkittäviä muutoksia ja jatkotutkimusta.
Description
Supervisor
Oinas, Pekka
Thesis advisor
Oasmaa, Anja
Golam, Sarwar
Keywords
process design, biomass alkali removal, washing process, fast pyrolysis, mass balance, cost evaluate
Other note
Citation