Länsimetron rakentamisen vaikutukset asuinhuoneistojen arvoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Länsimetron suunnittelu käynnistyi vuonna 2007. Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuustot päätti-vät Länsimetron rakentamisesta vuonna 2008. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2009 ja metrolinja avataan suunnitelmien mukaan liikenteelle loppuvuodesta 2015. Länsimetro muodostuu Ruoholahti-Matinkylän välillä liikennöitävästä metrolinjasta. Asemia on yhteensä yhdeksän. On ollut paljon spekulaatioita siitä, kuinka Länsimetron rakentaminen vaikuttaa kiinteistöjen hintoihin. Metron rakentamisen seurauksena, matka-aika keskustaan (palveluihin, työpaikkoihin jne.) lyhenee. Matka-aikakustannusten pieneneminen lisää asuinkuntien hyvinvointia, minkä seurauksena asuntojen kysyntä metron lähettyvillä kasvaa. Kysynnän kasvusta johtuen asuntojen hinnat kohoa-vat aina siihen pisteeseen saakka, kunnes hyvinvointi on palautunut (so. laskenut) entiselle tasolleen asuinkustannusten kohoamisen seurauksena. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako saavutettavuuden muutos asuinhuoneistojen arvoon ja jos, niin kuinka paljon. Lisäksi halutaan selvittää, kuinka suuri on metron vaikutus prosentuaalisesti asuinhuoneiston arvoon. Li-säksi tutkitaan, kuinka paljon metro vaikuttaa euromääräisesti asuinalueen arvoon. Tutkimustulokset saatiin suorittamalla kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimus jakautuu teoria- ja em-piiriseen osuuteen. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta ja lineaarisen regressio-analyysin perusteella muodostettavaa hintamallia. Päälähteitä ovat Internetistä löytyvät kerrostalo-asuinhuoneistojen hintatiedot ja Seutu CD 2013 -tietolevyltä saatavat rakennusten ominaisuustie-dot. Asuinhuoneistojen arvonmuutos määritettiin Helsingin keskustaan tapahtuvan matka-ajan muutoksen perusteella ennen ja jälkeen metron rakentamisen. Tarkastelualueiksi valittiin Koivu-saaren, Tapiolan, Urheilupuiston ja Matinkylän metroasemat. Tutkimustulokset osoittavat, että saavutettavuus vaikuttaa asuinhuoneistojen arvoihin niitä nosta-vasti. Tulosten mukaan Länsimetron rakentaminen nostaa asuinhuoneistojen arvoa minimivaiku-tusalueella, 400 metriä, vaihteluvälillä 15-35 % ja maksimivaikutusalueella, 800 metriä, vaihtelu-välillä 11 28 %. Tulokset osoittavat lisäksi, että metron rakentaminen vaikuttaa asuinalueiden ar-voon minimivaikutusalueella 41 480 997 € - 122 082 629 € ja maksimivaikutusalueella 101 115 446 € - 192 613 276 €.

The planning process of the West metro began in 2007. The city councils of Espoo and Helsinki made the decision to start the construction in 2008. The construction work began in 2009 and the metro is planned to open to traffic at the end of 2015. The West metro has nine stations. There have been speculations about the impact of the West metro on the value of residential apartments. As a result of constructing a metro, the travelling time to city center (to public services, employments etc.) decreases. The decreased travelling time increases the wellbeing of the community which causes growth in the prices of residential apartments. The prices will keep increasing because of the higher demand until the wellbeing has been restored to its normal level due to the increased living expenses. The purpose of this study is to determine whether the accessibility impacts on the value of residential apartments and if so how much. Also the purpose is to determine how much does the metro impact on the value of residential apartments and how much does the metro impact on the value of the residential areas. This study is a quantitative study. The study is divided in two sections: theoretical and empiric section. A literary research and linear regression are used as research methods. The main sources are the Internet where the information of the apartment prices are found and the Seutu CD 2013 information disc where the attributes of the apartments are found. The impact on value is determined by the change in travelling time to center of Helsinki before versus after the West metro is constructed. This study focuses on metro stations in Koivusaari, Tapiola, Urheilupuisto and Matinkylä. The results show that the accessibility impacts on the value of residential apartments. The value rises. According to the results the construction of the West metro increases the value of residential apartments in the minimum sphere of influence, 400 meters, 15-35 % and in the maximum sphere of influence, 800 meters, 11-28 %. The results show the West metro impacts also on the value of the residential areas. The impact on the value is in the minimum sphere of influence 41 480 997 € - 122 082 629 € and in the maximum sphere of influence 101 115 446 € - 192 613 276 €.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Hiironen, Juhana
Immonen, Mikko
Keywords
Länsimetro, asuinhuoneiston arvo, saavutettavuus, West metro, residential apartment value, accessibility
Other note
Citation