Sosiaalialan asukastietojärjestelmien kartoitus ja vertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Suomessa tarve sosiaalialan palveluille kasvaa vuosi vuodelta. Varsinkin pitkäaikaishoidon määrä on kasvussa. Pitkäaikaishoitoa tarjoavissa sosiaalialan yksiköissä heidän asiakkaistaan käytetään nimitystä asukas. Jos yksikössä on käytössä järjestelmä, jolla heidän asukkaidensa tietoja tallennetaan sekä heidän hoitoaan suunnitellaan, käytetään tästä järjestelmästä nimitystä asukastietojärjestelmä. Tässä diplomityössä keskitytään asukastietojärjestelmiin. Diplomityö pyrkii valottamaan teoreettista taustaa mitä tarvitaan asukastietojärjestelmien suunnittelussa ja kehityksessä. Lisäksi diplomityö tarkastelee muutamia Suomessa toimivia asukastietojärjestelmiä ja pyrkii tuomaan erityisesti käyttäjien mielipiteitä esiin niistä. Mukana tarkastelussa on lisäksi tietojen käsin kirjaaminen tuomassa vertailupohjaa sähköisen ja käsin kirjaamisen välille. Diplomityö on rajattu koskemaan asukkaiden perustietoja, asukkaiden taustatietoja, asukkaille annettavaan hoitoon liittyviä tietoja, lainsäädäntöä, nk. KANTA-arkistoa sekä asukkaista tehtäviä lähetteitä ja niistä saatuja hoitopalautteita.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Vuolasto, Jaakko
Keywords
client management system, asiakastietojärjestelmä, resident management system, asukastietojärjestelmä, social welfare, sosiaalihuolto, care work, hoitotyö, legislation, lainsäädäntö, KANTA-archive, KANTA-arkisto, referral, lähete, care feedback, hoitopalaute, quality research, laadullinen tutkimus, Effica, Effica, HILKKA, HILKKA, SosiaaliSeniori, SosiaaliSeniori, PrimeCare, PrimeCare
Other note
Citation