Konserniavustuksen ja –tuen käyttö yrityksissä ja niiden uudistamistarpeet Suomen konserniverotusjärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan konserniavustuksen käyttöä ja sen vaikutuksia yrityksissä ja Suomen konserniverotusjärjestelmässä. Tutkielmalla pyritään antamaan laaja ja monipuolinen kuva kon-serniavustukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja oleellisimpien lakien sisällöstä. Tutkielmassa verrataan konserniavustusta ja –tukea keskenään sekä pohditaan niiden käyttöön ja lainsäädän-töön liittyviä ongelmia. Ratkaisuvaihtoehtona ongelmiin esitetään konserniavustusjärjestel-mälle vaihtoehtoisia konserniverotusmalleja, ja pohditaan näiden heikkouksia ja vahvuuksia verrattuna nykyiseen järjestelmään. Valitsin tämän aiheen, koska konserniavustus on konsernien keskeinen verosuunnittelukeino Suomessa. Aihe on oleellinen ja ajankohtainen, sillä konsernit ovat kasvavien ja suurten yritysten tärkeä ja yleinen järjestäytymismuoto etenkin kansainvälisessä maailmassa. Myös monet koti-maiset pk-yritykset toimivat usein konsernimuodossa, ja ne voivatkin hyödyntää konserniavus-tusta verotuksensa optimoinnissa. Konserniavustusjärjestelmän kriittinen tarkastelu ja vaihtoehtojen pohtiminen on tärkeää, jotta varmistuttaisiin verotuksen neutraalisuuden toteutumisesta parhaalla mahdollisella ta-valla. Tutkielmassa pohditaan, miten yhteisverotusmalli ja tappionsiirtomalli ratkaisisi nykyisen konserniavustusjärjestelmän ongelmat. Lopuksi päädytään siihen lopputulokseen, ettei ole ole-massa mitään yksiselitteisesti parasta konserniverotusjärjestelmää, johon nykyinen järjestelmä kannattaisi vaihtaa.
Description
Thesis advisor
Kykkänen, Tapani
Keywords
konserniavustus, konsernituki, konserniverotusjärjestelmä, konserniverotus
Other note
Citation