Laivan konversioprojektin riskienhallintaprosessin kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Abstract
Helsinki ship yard has experienced risk management of ship conversion projects quite challenging. There have been difficulties especially m risk identification and risk assessment during the project's sales phase. This has led to uncertainties in the accurate determination of project's sales price and challenges in risk response planning. The objective of this thesis was to develop the risk management process of ship conversion projects so that it would provide as much added value to projects as possible. The goal is to develop the risk management process in the project's sales phase and the risk response planning during the projects execution phase. This thesis begins with an introduction to literature concerning ship conversions and project risk management. Then the risk management processes currently used in the shipyard will he discussed in detail. A review of ship conversion projects was made by surveying relevant publications and literature and also by interviewing experts. Based on results discovered in these phases a new risk management process was developed and its functionality was tested with the help of a case study. The case study was done for a Ro-Ro vessel's conversion project sales phase where risk identification and risk assessment processes were examined. The new risk management process introduced new working methods and tools for conversion project risk management. Risk identification is done by project organization with the help of systematic identification methods such as risk breakdown structure, process flowchart and risk database. Both qualitative and quantitative methods are used in risk assessment. The focus of quantitative risk assessment is on the statistical aspect of risk consequence which is modelled with the help of distributions. The use of these quantitative risk assessment methods reflects to the better determination of projects total risk which leads to more accurate determination of project's sales price. According to the results achieved in the case study the risk management process enhanced. Especially in the new risk identification and risk assessment processes the results were better than in the original risk management process. The developed risk management process cannot be implemented before further studies have been made. Especially risk database must he studied further. Also the functionality of the risk management process during projects whole lifecycle needs to be evaluated.

STX Finland Cruise Oy:n Helsingin telakka on kokenut laivan konversioprojektien riskienhallintaprosessin haastavaksi. Erityisesti ongelmia on ollut riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa konversioprojektin myyntivaiheessa, minkä vuoksi sopimushinnan määrittäminen ja riskien vaikutusten hallitseminen on ollut hankalaa. Tutkimustyön tavoitteena oli parantaa konversioprojektien riskienhallintaprosessia, jolloin siitä saataisiin projektille mahdollisimman paljon lisäarvoa. Erityisesti tutkimustyössä oli tavoitteena kehittää konversioprojektin myyntiprojektivaiheen kokonaisriskitason määrittämistä ja antaa projektin toteutusvaiheessa mahdollisimman hyvät edellytykset uhkien minimoimiseksi ja mahdollisuuksien maksimoimiseksi. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käytettiin toimintatutkimusmenetelmää. Tutkimustyön alussa perehdyttiin projektin riskienhallintaa yleisesti käsittelevään kirjallisuuteen ja telakan nykyiseen riskienhallintaprosessiin. Konversioprojekteihin tutustuttiin luomalla katsaus alan julkaisuihin ja telakan sisäisiin prosessikuvauksiin sekä haastattelemalla konversioprojekteihin perehtyneitä asiantuntijoita. Toteutustyövaiheessa muodostettiin uusi riskienhallintaprosessi, jonka toimivuutta konversioprojektin riskienhallinnassa kokeiltiin case-tutkimuksen avulla. Siinä nykyisen ja uuden riskienhallintaprosessin antamia tuloksia vertailtiin Ro-Ro-aluksen konversioprojektissa. Tutkimustyön aikana kehitetyssä uudessa riskienhallintaprosessissa otettiin käyttöön uusia toimintatapoja ja työkaluja. Riskien tunnistamisessa käytettävät menetelmät ovat prosessikaaviotekniikka, riskiluokittelu ja riskitietokanta. Riskien arvioinnissa hyödynnettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Kvantitatiivisissa menetelmissä keskitytään erityisesti tilastollisiin riskien arviointimenetelmiin, jotka mahdollistavat projektin kokonaisriskitason tarkemman arvioinnin. Tämä heijastuu parempana kustannusarviointina, jolloin konversioprojektin sopimushinta pystytään asettamaan oikeaksi. Kvalitatiivisia riskiarviointimenetelmän tuloksia käytetään hyväksi, kun verrataan ajankohtaista konversioprojektia riskitietokannan projekteihin. Case-tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella konversioprojektin riskienhallintaprosessia ja riskirekisteriä pystyttiin parantamaan. Tulokset erityisesti riskien tunnistamisessa ovat lupaavia. Myös riskien arvioinnissa käytetyt tilastolliset menetelmät toivat case-tutkimuksessa lisäarvoa projektin kokonaisriskitason arviointiin. Ennen uuden riskienhallintaprosessin käyttöönottoa olisi kuitenkin suoritettava lisätutkimuksia riskitietokannan toiminnasta ja saatava lisäkokemusta kehitetyn riskienhallintaprosessin toiminnasta projektien koko elinkaaren ajalta.
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Thesis advisor
Miettinen, Pauli
Remes, Heikki
Keywords
ship, laiva, conversion, konversio, project risk management, projektin riskienhallinta, conversion project, konversioprojekti, risk mmanagement process, riskienhallintaprosessi, risk database, riskirekisteri, risk register, riskitietokanta ja Ro-Ro-alus, Ro-Ro ship
Other note
Citation