Your gaze is a loaded gun

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D FOLIO 2019 Isoeskeli
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataide
Photography
Language
fi
Pages
19+55
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyöni Your Gaze Is a Loaded Gun jakautuu kahteen osaan: taiteelliseen ja kirjalliseen. Työn taiteellinen osa on kahdeksantoista (18) teoksen sarja, joka esitetään yksittäisinä värivedoksina portfoliossa kirjallisen työni rinnalla. Opinnäytetyöni kirjallinen osa on 55 -sivuinen työ Näennästä, joka käsittelee näkemistä, havaintoa ja katsomista henkilökohtaisen viitekehyksessä. Opinnäytetyöni taiteellinen osa Your Gaze Is a Loaded Gun koostuu vuosina 2015-2018 valmistuneista valokuva- ja tekstiteoksista ja niistä osa on ollut esillä yksityisnäyttelyssäni Valokuvakeskus Perissä kesällä 2017. Teossarjani nimi viittaa siihen, kuinka kykymme katsoa, nähdä ja tulkita maailmaa on aina monen osatekijän summa ja suuresti meistä itsestämme riippuvaista. Teosteni lähtökohtainen ajatus on, että kykymme havaita ja tulkita näkemäämme ei juuri koskaan ole puhdasta näkemistä vaan oman maailmamme värittämä. Teokseni ovat lavastettuja henkilö- ja asetelmakuvia. Työn toinen osa Näennästä on opinnäytetyöni kirjallinen osuus, jonka olen kirjoittanut taiteellisen osuuden rinnalle. Koska kirjallinen osa on ajateltu ja kirjoitettu suomeksi, olen päättänyt nimetä sen taiteellisesta osasta poiketen suomen kielellä. Teksti ei tulkitse tai avaa opinnäytetyöni taiteellista osuutta, vaan se keskittyy tarkastelemaan näkemistä ja näkymätöntä, valokuvausta ja katsomista erilaisista oman ajatteluni tuottamista tulokulmista. Teksti on kirjoitettu monien viitekehysten ja assosiaatioketjujen läpi ja kuvaa siten hyvin omaa tapaani nähdä ja olla maailmassa. Kirjallinen työni sisältää neljä päälukua ja niiden alaluvut. Ensimmäisessä luvussa käsittelen näkemistä ja kuvaa, ja tässä erityisesti valokuvaa sen kontekstin ja mielleyhtymien kautta. Toinen pääluku alalukuineen etsii kuvan todellista sijaintia ja kartoittaa tätä paikkaa muiston ja kuvitteellisen paikan kautta. Tekstin kolmannessa luvussa käsittelen lyhyissä numeroiduissa tekstikappaleissa olemista ja olemattomuutta ja korostan tekstin muodolla maailman oletettua fragmentaarisuutta. Neljännessä ja viimeisessä luvussa pohdin tarinankerronnan ja valheellisuuden suhdetta toisiinsa tekokukan kummallisen olemuksen kautta. Kontekstin ajatus sisältyy vahvasti tavalla tai toisella kaikkiin lukuihin. Kuljetan kirjallisen työni tekstiä erilaisten mielleyhtymien, oman elämäni tapahtumien, keskustelujen, elokuvien, kirjojen ja ajattelijoiden ajatusten läpi. Teksti on eksymistä ja harhailua maailmassa, näkyvässä ja näkymättömässä, ja sen on tarkoitus pikemminkin kysyä kysymyksiä kuin vastata niihin. Tällä tavalla yritän yllyttää myös lukijaa siirtymään vastauksista kysymysten äärelle.

My master's thesis, titled Your Gaze Is a Loaded Gun, is divided into two parts: the artistic and written part. The artistic part consists of 18 works and is presented as single color images in a portfolio alongside the written part of the thesis. The written part of my thesis consists of 55 pages and is titled Näennästä. It deals with seeing, perception and gaze in a context of personal experience. The artistic part of my thesis Your Gaze Is a Loaded Gun consists of photographic and text based works made between the years 2015-2018. Some of the works have been shown in my solo exhibition in Photographic Centre Peri in Turku in the summer of 2017. The name of the series refers to how our personal ability to look, see and interpret the world always is a combination of different factors and mostly dependent on ourselves. My works are based on the presumption that our ability to perceive and interpret what we perceive is never to be considered as pure, but loaded and colored by our own world. The work includes both staged portraits and still life photographs. The second part of my work Näennästä is the written part of my thesis and it is written alongside my artistic work. The work is both thought and written in Finnish and is unlike the artistic part consequently given a Finnish title. The text does not interpret or open the artistic part of my thesis. Instead it focuses on observing the seeing and unseen, photography and gaze from different angles produced by my own way of thinking. The text is written through many chains of contexts and associations and adequately portrays the way I see and exist in the world. The written part consists of four chapters and their subchapters. In the first chapter I talk about seeing and image, especially photographic image, through its context and associations. The second chapter along with its subchapters searches the true location of the image and maps that place through memory and imaginary place. In the third chapter I am considering existence and non-existence in short and numbered units of texts and highlighting, through its written form, the worlds alledged fragmentedness. In the fourth and last chapter I consider the relationship between narrative and falsehood through the weird essence of an artificial flower. The idea of a context is strongly included in all of the chapters in one way or another. I walk my text through different associations and events in my own life, through movies, books as well as through the ideas of some theorists in language, art and philosophy. The text is a way of getting lost and wandering in the world, in the visible as in the invisible and its true purpose is to ask questions rather than to answer them. In this way I am trying to incite the reader to move from answers to asking questions.
Description
Supervisor
Kella, Marjaana
Thesis advisor
Weselius, Hanna
Kella, Marjaana
Keywords
näkeminen, katse, valokuva, peili, heijastuminen, pimeys, näkymätön, värit
Other note
Citation