Laatujärjestelmän ja laadunhallinnan kehittäminen pk-yrityksessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-11-21
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
ISO 9001:2008 –standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä alkaa olla edellytyksenä teollisuudelle tuotteita tekevälle yritykselle. Sertifikaatin edellytyksenä on ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä, joka toimii todistuksena laadukkaasta toiminnasta. ISO 9001 –laadunhallintajärjestelmään kuuluu myös jatkuvan kehittämisen malli, joka varmistaa sen, että yritys vie jatkuvasti omaa toimintaansa eteenpäin. Tämä diplomityö sisältää tarkastelua laadun teoriasta ja katselmuksen laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen yrityksessä. Diplomityössä käsitellään yrityksen laadunhallintaa. Tutkimuksessa erityisen tarkastelun kohteena on ollut keskikokoinen teollisuuden palveluyritys. Teoriaosuudessa keskitytään yleisesti yrityksen laadunhallintaan. Laadunhallinnasta tarkastellaan laadunhallinnan historiallista kehitystä. Historiallisen kehityskulun kautta voidaan hahmottaa, kuinka teollisuuden laadunhallinta on kehittynyt ja mitä pitää sisällään tämän päivän kokonaisvaltainen laadunhallinta. Diplomityössä käydään läpi standardeja, standardien hyötyjä ja ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Yritysnäkökulman lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, mitä hyötyjä standardeista ja laatujärjestelmän sertifioinnista on yleisesti. Teoriaosuus käy läpi myös Lean- ja Six Sigma- työkaluja, joita on käytetty toiminnankehittämisessä tarkastelun kohteena olleessa yrityksessä. Lopuksi diplomityössä katsastetaan, mitä yrityksessä on tehty laatujärjestelmän kehittämisen aikoina, ja mitä höytyjä näistä muutoksista on ollut. Tutkimistuloksena havaittiin, että Tiivistetekniikka Oy hyötyi paljon ISO 9001 mukaisesta laadunhallintajärjestelmästä, sekä laadunkehittämisprojekteista jota suoritettiin laadunhallintajärjestelmän ympärillä. Yleisesti voidaan todeta, että oikein kehitettynä, sekä tarpeeksi vakavasti otettuna ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä on hyödyllinen yrityksen toiminnan kannalta.

ISO 9001:2008 quality management system certificate is starting to be compulsory to the company which supplies products to the industrial. For ISO 9001:2008 certificate it is necessary to have a working quality management system. The certificate will act as a guarantee for the customers about the quality of the companys processes. The ISO 9001 quality management system also has a continuous improvement process. This process will make sure that the company is continuously improving its processes. This thesis will contain theory section about the quality and will be looking at the process of building a quality management system for the company. The theory section of the thesis will cover overall view about quality in company and how the quality control has evolved with the industrial. How the early industrial quality control ended up being the total quality management concept that it is and what actually is total quality management. Thesis will also cover usage of standards in industrial, benefits of standards and ISO 9001 standard quality management system. It is discussed what are the benefits of standards or quality managements systems overall and for the company. Theory section will also cover Lean and Six-sigma tools which were used to improve processes in the company. At the end thesis will have and overview of company quality management system and how it has been build. Thesis will also look into the process improvement projects and what good has them or quality management system done in company. As a result of the study it can be observed that Tiivistetekniikka Oy benefitted a lot from ISO 9001 standards quality management system. Tiivistetekniikka Oy also benefitted from the quality projects which revolved around building a ISO 9001 quality management system. It can be stated generally that company will benefit from ISO 9001 quality management system if the project is given enough attention and resources.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Röynä, Olavi
Törnqvist, Erik
Keywords
laatujärjestelmä, Iso 9000, Iso 9001, Six Sigma, lean, laatu
Other note
Citation