The calculation estimates for groud-borne noise and their uncertainty factors in undergroud rail traffic

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Raideliikenne aiheuttaa ilmaäänestä syntyvien meluhaittojen lisäksi myös tärinä- ja runkomeluhaittoja erityisesti junaratojen ja metrotunneleiden lähettyvillä olevissa rakennuksissa. Ongelma on yleinen varsinkin kallioperustaisilla rakennuksilla ja alueilla, joissa junaradan rakenteisiin ei ole asennettu värähtelyä vaimentavaa vaimennusmateriaalia. Tässä työssä tutkimme maanalaisen raideliikenteen aiheuttamia runkomeluongelmia ja niiden arviointiin käytettäviä laskentamalleja. Työn teoriaosassa käymme läpi tie- ja raideliikenteen aiheuttamien värähtelyiden syntymistä, kulkeutumista maaperässä, sekä kytkeytymistä rakennuksen perustuksiin. Tutkimme, mitkä seikat ja muuttujat vaikuttavat värähtelyiden kulkeutumiseen ja vaimenemiseen maaperässä sekä runkomeluongelmien syntyyn. Käymme läpi runkomelun arviointiin tarvittavia lähtötietoja, vaimentamiseen tarkoitettuja materiaaleja ja vaimennuskeinoja, sekä laskentaan liittyviä epävarmuustekijöitä ja ohjearvoja. Tutkimme myös liikenteestä aiheutuvien melu- ja tärinähaittojen vaikutusta ihmiseen. Teoriaosuuden pääpaino on kuitenkin alan kirjallisuudesta löytyvien arviointimallien esittelyssä ja vertailussa. Työn kokeellisessa osassa tutkimme käytössä olevien runkomelun arviointimallien tarkkuutta ja soveltuvuutta käytäntöön. Teemme myös vertailua erään arviointimallin ja Helsingin metrossa ja metron varrella sijaitsevissa rakennuksissa suoritettujen värähtely ja äänitasomittauksien antamien tuloksien kesken. Mittausten ja arviointimallien vertailun perusteella arviointimalli voidaan joko todeta käyttöön soveltuvaksi tai sopimattomaksi. Arviointimallin antaessa riittävän luotettavia tuloksia, sitä voidaan käyttää mallinnettaessa runkomelutasoja rakentamattomilla ja suunnitteilla olevilla raideosuuksilla. Näillä tiedoin myös ratarakenteissa käytettävän vaimennuksen määrää voidaan arvioida, jotta tavoitellut ohjearvot saavutetaan ja häiritseviltä runkomeluongelmilta tullaan välttymään.
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti
Thesis advisor
Niskanen, Ilkka
Keywords
groud-borne noise, runkoääni, vibration, runkomelu, rail traffic, vaimennus, calculation model, värähtely, raideliikenne
Other note
Citation