Entrepreneurial narrative strategies in nascent markets

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-09
Department
Major/Subject
Strateginen johtaminen
Mcode
IL3006
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
65+3
Series
Abstract
Entrepreneurial narrative is an important tool for venture managers, through which managers seek to convey a legitimate identity for their venture, justify their rightful place in the market, evoke audience engagement, and make their business understandable. Narratives have been theorised and also empirically shown to affect outcomes such as attracting attention and investments, as well as survival and performance of entrepreneurial ventures. As new ventures by definition lack legitimacy, and in nascent markets cannot seek legitimacy through claiming membership in a legitimate category, narrative strategies are especially important for the performance and survival of entrepreneurial ventures in nascent fields. Given the importance of narrative strategies for new ventures in nascent markets, this study aims to investigate the actual narrative strategies that the managers of those ventures employ, and the effects this has on performance outcomes. Although there is ample literature theorizing the effects of narratives also in these settings, there is very limited prior empirical evidence. To explore this phenomenon, I employ an inductive case study methodology and target seven Finnish new ventures operating in the emerging EV (electric vehicle) field. This study is part of the Electric Vehicle Ecosystems (EVE) programme, coordinated and funded by the Finnish Funding Agency for Innovations (Tekes). First, as a synthesis of recent widely cited literature on the subject, an analytical framework of entrepreneurial venture narrative strategies in nascent markets is formulated; narrative identities are studied from the perspective of 3 narrative dimensions: cognitive understandings, socio-cultural resonance, and identity coherence. Primary data was gathered through interviewing the case company managers and observing their public presentations. Secondary data includes news articles on the case firms, firm websites, and marketing materials. Outcomes were measured using success in getting funding, number of media articles reporting on the firms, and seminar invitations. Narratives are categorised in an iterative process to raise the level of abstraction and identify narrative strategies utilised by the case firms. The findings reveal the narrative strategies employed by the managers, and several insights on how different firms employ different narratives. Further, findings suggest that utilising all three dimensions of narratives enhances company performance, but is not a universal prerequisite for achieving high performance. In addition, this study also contributes to theory in the form of the analytical framework formulated, and makes methodological contributions for measuring the outcomes of narratives for entrepreneurial ventures in nascent fields.

Narratiivit ovat yritysjohtajille tärkeitä työkaluja, joiden avulla nämä pyrkivät luomaan yritykselle legitiimin identiteetin, sitouttamaan yleisöä toimintaansa, ja tekemään liiketoiminnastaan ymmärrettävää ulkopuoliselle kuulijalle. Aikaisempi tutkimus on laajalti teoretisoinut, ja myös osoittanut empiirisesti, että narratiiveilla on vaikutusta mm. kasvuyritysten huomion ja sijoitusten keräämiseen, sekä selviytymiseen ja tulokseen. Koska uudet yritykset ovat vailla legitiimiyttä, eikä uuden markkinan jäsenyys sitä tuo, on narratiivistrategioilla erityisen suuri vaikutus kasvuyritysten selviytymiseen ja menestykseen uusilla markkinoilla. Ottaen huomioon narratiivien suuren merkityksen uusille yrityksille kehittyvillä markkinoilla, tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, minkälaisia narratiivistrategioita yritysjohtajat todellisuudessa käyttävät tällaisessa ympäristössä, sekä mitä vaikutuksia tällä on yritysten selviytymiseen ja suorituskykyyn. Vaikka tätä aihetta tukee runsas määrä teoriapohjaista kirjallisuutta, empiiristä tutkimusta on aiheesta erittäin vähän. Tutkiakseni aihetta, käytin induktiivisen tapaustutkimuksen metodologiaa, valiten kohteikseni 7 suomalaista sähköautoalalla toimivaa kasvuyritystä. Tämä tutkimus on osa Tekesin Electric Vehicle Ecosystems (EVE) -ohjelman rahoittamaa tutkimusprojektia. Alan uusimpien ja arvostetuimpien tieteellisten artikkelien pohjalta luotiin uusi analyyttinen viitekehys kasvuyritysten narratiivistrategioiden tutkimiseen. Viitekehys jakautuu kolmeen narratiiviseen ulottuvuuteen: kognitiivinen ymmärrys, sosiaalikulttuurinen merkityksellisyys, ja identiteetin johdonmukaisuus. Ensisijainen data kerättiin haastattelemalla yritysjohtajia, julkisia esityksiä havainnoimalla. Toissijainen data kerättiin sanomalehtiartikkeleista, jotka viittasivat yritykseen; yritysten internet-sivuilta ja markkinointimateriaaleista. Lopuksi, lopputulemia mitattiin 3 välillisiä vaikutuksia sisältävän muuttujan kautta. Datasta löytyvät narratiivit kategorisoidaan iteroiden käyttäen ohjenuorana analyyttistä viitekehystä. Löydöksenä luettelemme yritysjohtajien käyttämiä narratiivistrategioita sekä ymmärrystä siitä, miten yrityksen ominaisuudet vaikuttavat narratiivien valintaan. Lisäksi tulokset implikoivat, että kaikkien kolmen narratiivien ulottuvuuden käyttäminen tasapainoisesti parantaa yrityksen menestymistä, mutta ei ole universaali välttämätön edellytys yrityksen menestymiselle. Näiden tulosten lisäksi tämä tutkimus edistää tieteen kehitystä luomalla analyyttisen viitekehyksen kasvuyritysten narratiivistrategioiden tutkimiseksi, sekä kehittämällä metodeja kasvuyritysten narratiivien lopputulemien mittaamiseksi.
Description
Supervisor
Gustafsson, Robin
Thesis advisor
Rowell, Chris
Keywords
narrative strategies, entrepreneurial narrative, new ventures, nascent markets, electric vehicles
Citation