Aistimus, tallennus, toisto – ääniessee itsensä äänittämisestä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
fi
Pages
41+4
Series
Abstract
Mediakulttuurin ja teknologian korostunut äänikeskeisyys, helposti saatavilla olevat äänenkäsittelyohjelmat ja -laitteistot sekä koronaviruspandemian aiheuttamat tämänhetkiset liikkumisrajoitukset kannustavat ihmisiä tuottamaan itsenäisesti audiosisältöjä omissa kodeissaan. Podcasteja, radio-ohjelmia sekä video- ja lauluäänityksiä on mahdollista tuottaa yksinkertaisilla laitteistoilla tiloissa, joita ei ole suunniteltu studiotyöskentelyä varten. Tällöin äänimateriaalin tekijä voi olla samanaikaisesti ääntään kontrolloiva äänilähde, äänitystilanteen ohjaaja, äänitarkkailija, miksaaja ja tuottaja. Tutkin oman ääneni äänittämiseen liittyviä tavoitteita ja kokemuksia valmistelemani ääniesseeteoksen avulla. Äänitysprosessin avulla rakentuva työ tarkastelee ihmisäänen roolia 2020-luvun mediaympäristössä sekä tarjoaa näkökulmia oman äänen kokemiseen ja taiteelliseen ajatteluun itseään äänittäville musiikin tai erilaisten mediasisältöjen tuottajille. Se avaa myös oman äänen ymmärtämisen ja kokemisen merkitystä ihmisäänen ympärille rakentuvissa itsenäisissä äänitys- ja äänenkäsittelyprosesseissa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti seuraavat kysymykset: Mitä tapahtuu kun oman puhe- tai lauluäänen tuottaminen, kuunteleminen, tallentaminen ja muokkaaminen tiivistyvät yhden ihmisen hallitsemaksi prosessiksi? Millaisia haasteita omaa puhe- tai lauluääntä äänitettäessä tai tuotettaessa kohdataan ja mikä on äänitystilan tai -tilanteen merkitys? Työn viitekehyksiä ovat äänitaide, puhetieteet, vokologia ja ääniteknologia.

Increased supply and demand of audio-based content, accessible vocal editing programs and audio tools – as well as the current global pandemic restricting mobility – have increased opportunities for self-produced audio content creation at home. Podcasts, radio programs, voice and video recordings are made with simple tools in acoustical spaces that are not designed for sound design and production. In these cases, the vocalist can simultaneously become a sound source, recording director, sound engineer and a producer. This thesis explores issues and artistic goals in a self-recorded voice-based production through a sound essay. It observes the role of the human voice in 2020’s media environment through a recording process and gives multiple perspectives for artists and media producers on understanding self-recorded human voice. It also explains the importance of understanding and experiencing our voices and explores self-controlled vocal production processes. The main questions are: What happens when producing, listening, monitoring, recording and voice editing becomes a process controlled by one person? What kind of psychological and space-related issues might occur? The basis of the work is on sound art, vocology, speech sciences and sound technology.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Paju, Tommi
Riikonen, Taina
Keywords
itsensä äänittäminen, puheäänitys, lauluäänitys, äänitystilat, äänitysteknologia, ääniessee
Other note
Citation