Corrosion Resistant Concrete Pipe

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Author
Ahlroos, Vesa
Date
1996
Department
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan osasto
Major/Subject
Betonitekniikka
Mcode
Rak-82
Degree programme
Language
fi
Pages
116
Series
Abstract
Vaikka nykyaikainen betoniputki kestää lähes poikkeuksetta erittäin hyvin kotitalouksien jätevesiä, muuttuu tilanne vedenkulutuksen pienenemisen myötä jatkuvasti. Jäteveden aggressiivisuus kasvaa, ja viemäriputki joutuu entistä kovemmille olosuhteille alttiiksi. Kaikkein aggressiivisimmat jätevedet ovat kuitenkin lähtöisin teollisuuden prosesseista, ja usein ne johdetaan sellaisenaan kunnalliseen viemariverkostoon. Tämän työn tarkoituksena oli kirjallisuustutkimuksen kautta selvittää mahdollisuuksia valmistaa entistä paremmin korroosiota kestäviä viemäriputkia ja -kaivoja, joita voitaisiin käyttää sekä teollisoudessa että yhdyskuntarakentamisessa ja jotka olisivat myös tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisiä normaalin betoniputken kanssa. Arvioitaessa valmistuskustannuksia oli etusija sellaisilla menetelmillä, joita voitaisiin käyttää nykyisellä muottikiertonopeudella ja tuotantokoneistolla ilman lisätyövaiheita. Ympäristöolosuhteita määriteltäessä selvitettlin aluksi verkostossa nykyisen vallitseva tilanne lähinnä jäteveden happamuuden ja biologisen hapenkulutuksen avulla. Nämä ovatkin ainoita korroosion kannalta oleellisia tietoja, joita kunnalliset vesilaitokset säännöllisesti seuraavat sekä kotitalouksien että teollisuuden jätevesistä. Tutkimus keskittyi pääasiassa arvioimaan betonin seosaineiden käyttöä korroosionkestävyyden parantamiseksi. Impregnointiaineiden käytölle löytyy myös hyviä perusteita, mutta selvimpänä haittapuolena on impregnoinnin vaatima lisätyövaihe, joka nostaisi selvästi varsinkin pienempien putkien tuotantokustannuksia. Polymeerien käytölle ei ainakaan tässä vaiheessa ja nykyisillä materiaaleilla ole vielä mahdollisuuksia ainakaan volyymituotteena johtuen sekä korkeasta hinnasta ja hintaan nähden suhteellisen vähäisestä hyödystä. Polymeereistä korroosionkesto-ominaisunksien parantajana on kuitenkin vielä niin vähän tietoa, että lisätutkimukseüa voisi hyvinkin löytyä uusia toteuttamiskelpoisia mahdollisuuksia. Selvästi parhaan kustannushyötysuhteen antoi silika, joka kaikissa käsiteltävissä tutkimuksissa antoi selvästi parhaat korroosionkesto-ominaisuudet betonille. Paitsi että silikalla saatiin hyviä tuloksia, on se myös kustannuksiltaan kilpailukykyinen muihin seosaineisiin nähden.
Description
Supervisor
Matala, Seppo
Thesis advisor
Mannonen, Risto
Keywords
Citation