Aasin silta – Kuvakirjaa uudistamassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Opinnäytetyöni käsittelee paperisen kuvakirjan muuntamista digitaaliseksi versioksi. Materiaalina käytän äitini Marja Rehnin (ent. Holm) minulle vuonna 1978 kirjoittamaa kuvakirjaa. Lopputulosta suunnittelen puolestani omalle tyttärelleni. Työni ajoittuu tyttäreni odotuksen ja syntymän jälkeiseen aikaan, samoin kuin äitini työ aikanaan. Näin ollen tarinoiden ja kulttuuriperinnön jatkumo paperisista kirjoista digitaalisiin muotoihin sekä digitaalisen kulttuuriperinnön säilyvyys ja säilymättömyys muodostuvat luontevasti yhdeksi näkökulmaksi työhöni. Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa käsittelen kirjojen sähköistymistä ja pohdin, voiko iPad-laitteella käytettävää vuorovaikutteista tarinaa kutsua kuvakirjaksi. Päädyn käyttämään omasta teoksestani selkeyden vuoksi termiä kuvakirjasovellus. Tämän lisäksi perehdyn kohderyhmäni: 3–5-vuotiaiden lasten maailmaan, taitoihin sekä heitä kiinnostaviin tarinoihin. Lisäksi tutustun iPad-laitteen mahdollisuuksiin ja haasteisiin kuvakirjasovelluksen alustana. Käytännön osuudessa tuotan konseptisuunnitelman Aasin sillan sähköiselle versiolle. Käsittelen tässä osuudessa tätä suunnitteluprosessia. Projektin aluksi kartoitan alle kouluikäisten lasten iPad-käyttötottumuksia kyselytutkimuksella. Lopputuloksena syntyy käyttöliittymäsuunnitelma sekä iPad-prototyyppi, jonka olen toteuttanut Keynote-ohjelmalla. Prototyyppiä edeltää paperiprototyyppi, jota testaan suunnitteluvaiheessa kohderyhmällä. Käsittelen työssäni myös lapsitestaajien kanssa toimiessa esiinnousseita seikkoja ja huomioita. Suunnittelutyössäni kantava-ajatus on auttaa lasta tekemää itse. Kuvakirjasovellukseni ensisijaiseksi käyttötilanteeksi olen olettanut tilanteen, jossa lapsi käyttää sovellusta itsenäisesti vanhempien ollessa kuitenkin fyysisesti lähellä. Sovellukseni pyrkii alkuperäisteoksen hengessä synnyttämään keskustelua lapsen ja aikuisen välille. Tähän pyritään mm. lapsen ajattelua herättelevillä kysymyksillä ja tehtävillä. Oikeiden ja väärien vastausten antamista pyrin kuitenkin välttämään ja tarkoitus on rakentaa käyttökokemus juuri lapsen omia kokeiluja ja havaintoja tukevaksi.
Description
Supervisor
Reunanen, Markku
Thesis advisor
Auvinen, Virva
Keywords
iPad, käyttöliittymäsuunnittelu, sähköinen kirja, kuvakirja, sovellus, vuorovaikutussuunnittelu, lapset
Parts
  • Prototyyppi (Keynote-tiedosto).
Citation