Julkisen hallinnon paikkatietoalustat Euroopassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-30
Department
Major/Subject
Geoinformatiikka
Mcode
M3002
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
52+5
Series
Abstract
Digitaaliset alustat ja alustatalous ovat nousseet viime aikoina teknologiseen ja taloustieteelliseen keskusteluun. Samalla myös paikkatietoa tallentavista ja jakavista palvelukokonaisuuksista on alettu puhua alustoina. Tässä diplomityössä paikkatietoalustalla tarkoitetaan digitaalista alustaa, jota eri toimijat voivat käyttää paikkatiedon tuottamiseen, analysointiin ja jakamiseen yhdessä. Paikkatietoalustoja ovat perustaneet niin julkisen hallinnon toimijat kuin yksityiset yrityksetkin. Myös Suomessa aloitettiin vuoden 2017 alussa maa- ja metsätalousministeriön koordinoima Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hanke. Tämän työn tavoitteena oli selvittää, mitä paikkatietoalustalla tarkoitetaan, minkälaisia julkisia paikkatietoalustoja Euroopassa on toteutettu, minkälaisia teknologioita näissä alustoissa on käytetty, minkälaisia palveluja ja aineistoja paikkatietoalustat sisältävät ja minkälaisia kehityssuuntia paikkatietoalustoilla tulevaisuudessa on. Kirjallisuusselvityksen avulla kuvataan, mitä paikkatietoalustalla yleisesti tarkoitetaan ja minkälaisille teknologisille ratkaisuille ne pohjautuvat. Paikkatietoalustojen kehitystä ohjaavat monet geoinformatiikan alan standardit ja suositukset sekä lainasäädäntö, jotka mahdollistavat paikkatiedon yhteiskäytön. Osana diplomityötä toteutettiin kyselytutkimus, jolla selvitettiin paikkatietoalustojen ja -portaalien nykytilaa Euroopassa. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä yhdeksän maan edustajia eri puolilta Eurooppaa. Tulosten perusteella tarkempaan tarkasteluun valittiin kolme paikkatietoalustaratkaisua, joita tutkittiin keskusteluilla niistä vastaavien tahojen kanssa. Kyselyn tuloksia verrataan Suomen Paikkatietoalusta-hankkeen suunnitelmiin ja pohditaan paikkatietoalustojen nykytilaa ja tulevaa kehitystä. Tutkimuksen perusteella palveluita tiedon tuottajille sekä käyttäjille ja aineistojen tallennusta integroivia paikkatietoalustoja on Euroopassa ainakin Alankomaissa, Saksassa ja Norjassa. Tällaisen alustan perustaminen on suunnitteilla myös Isossa-Britanniassa. Paikkatietoja tullaan tulevaisuudessa käyttämään yhä useampiin käyttötarkoituksiin, mikä edellyttää tietojen helppoa saavutettavuutta sekä tietojen yhdistämistä. Kehitys vie useissa Euroopan maissa kohti alustamaisia paikkatietoratkaisuja, jotka mahdollistavat näihin tarpeisiin vastaamisen.

Digital platforms and platform economy have become central topics in information technology and economy. Also collections of services used for hosting and distributing geospatial data are called platforms. By a geospatial platform, I mean a digital platform that is used for producing, distributing and analyzing spatial data by multiple participants. Platforms have been established by as well companies as public authorities. The Finnish Ministry of Agriculture and Forestry and the National Land Survey of Finland started a joint project to build a national geospatial platform for accessing some common features and imagery collected in municipalities, regions and government in 2017. The aim of this thesis is to investigate which kind of public geospatial platforms have been established in Europe, which technologies are used in these platforms, which services and data these platforms provide and how the geospatial platforms will develop in the future. Standards, specifications and legislation are guiding the development of geospatial platforms and enabling the interoperability of systems. These themes and the most essential technology utilized in geospatial platforms is reviewed in the thesis. As part of the study, a questionnaire on public geospatial platforms and geoportals was sent to European national mapping authorities. The answers covered platforms and portals from nine European countries. Based on the answers the platforms from the Netherlands and Norway and platform plans form the United Kingdom were analyzed more detailed. Based on the results the most relevant services, datasets, legislation and technological solutions related to geospatial platforms were discussed. Based on the study geospatial platforms integrating services for data producers and users and data hosting has been opened at least in the Netherlands, Germany and Norway. There are plans to open one also in Great Britain. The geospatial services are developing towards platform-like solutions which enables easy access to diverse spatial data.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Jakobsson, Antti
Keywords
paikkatietoalusta, geoportaali, paikkatietotinfrastruktuuri, paikkatieto
Other note
Citation