Länsi-uudenmaan kunnan rakennuskannan kehittyminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-05-15
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Geoinformatics (GIS)
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Rakennuskannan kehitystä on tutkittu Suomessa yhdyskuntarakenteen kehityksen näkökulmasta aikaisemmin vain valtakunnallisella- sekä maakuntatasolla, mutta yksittäisen kunnan kehityksestä ei ole tehty aikaisempaa paikkatietopohjaista tutkimusta. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka Helsingin seudun vaikutuspiirissä olevan Siuntion kunnan rakennuskanta ja yhdyskuntarakenne on kehittynyt koko kunnan alueella vuosina 1993–2022. Keskiöön nousevat erityisesti hallitsematon haja-asutusrakentaminen sekä erilaiset rakennustihentymät kunnan alueella niin taajamissa kuin haja-asutusalueille. Tarkoituksena on selvittää suunnittelutarvealueiden ajantasaisuus sekä muut maankäytöllisiä toimenpiteitä vaativat alueet kunnan alueella. Lisäksi tarkoitus on verrata kunnan toteutunutta rakentamista maankäytöllisesti asetettuihin suunnitelmiin ja tavoitteisiin, jotka on asetettu vuoden 1993 vahvistetuissa yleiskaavoissa sekä sen jälkeen julkaistuissa maankäytön tavoitteissa. Näiden lisäksi tutkimuksessa sivutaan väestönkehitystä, jonka avulla pyritään selvittämään rakennuskannan kehityksen ja väestönkehityksen keskinäistä suhdetta Siuntion kunnassa. Tutkimuksen tuloksissa huomattiin Siuntion kunnan rakennuskannan kehittyneen suunnitelmien mukaan, mutta taajama-alueiden ulkopuolella havaittiin haja-asutusrakentamisen kehittyneen hallitsemattomasti. Tämän hallitsemiseksi tutkimuksessa ehdotettiin suunnittelutarvealueiden päivitystä. Lisäksi tutkimuksen tuloksissa esiintyi uusia rakennustiheentymiä, jotka vaativat maankäytöllisiä toimenpiteitä tulevaisuudessa.

In Finland, the development of building stock has been previously studied from the perspective of urban structure at the national and regional levels, but there has been no previous geospatial-based research on the development of individual municipalities. The purpose of this thesis is to investigate how the building stock and urban structure of the municipality of Siuntio, which is in the influence area of the Helsinki metropolitan area, has developed throughout the municipality between 1993 and 2022. The focus is particularly on uncontrolled dispersed settlement construction and various building clusters in the municipality's urban and rural areas. The aim is to identify the current planning need areas and other land use measures requiring areas in the municipality. Additionally, the study aims to compare the actual building construction in the municipality to the land use plans and objectives set in the general plans approved in 1993 and subsequent land use objectives. In addition, the study touches on population development to determine the relationship between building stock development and population development in Siuntio. The results of the study showed that the building stock in Siuntio has developed according to the plans, but uncontrolled dispersed settlement construction was observed outside the urban areas. To control this, the study proposed updating the planning need areas. Additionally, new building clusters were identified in the study, which will require land use measures in the future.
Description
Supervisor
Tenkanen, Henrikki
Thesis advisor
Hasu, Eija
Keywords
yhdyskuntarakenne, rakennuskannan kehittyminen, geospatiaalinen tutkimus, paikkatieto
Other note
Citation