Kiinteistönarvioijan riippumattomuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
73+2
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä kiinteistönarvioijan riippumattomuuteen auktorisoidun, Keskuskauppakamarin hyväksymän sekä virkasuhteessa toimivan kiinteistönarvioijan kannalta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ja miksi kiinteistönarvioijan riippumattomuutta säädellään, ja minkälaisia mahdollisia ongelmia kiinteistönarvioijan riippumattomuuteen liittyy. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, minkälaisia haasteita riippumattomuuden hallinta aiheuttaa koko auktorisointitoiminnalle. Tutkimuksen mukaan kiinteistönarvioijan riippumattomuuden sääntelyn tarkoituksena on taata toiminnan oikeellisuus ja objektiivisuus. Esteellisyyssääntelyn avulla pyritään minimoimaan toimintaan vaikuttavat haitalliset riippuvuussuhteet, jolloin esteellisyyssääntely on ratkaisevassa asemassa riippumattomuuden turvaamisessa. Tutkimuksen perusteella kiinteistönarvioijan riippumattomuuteen ei koeta liittyvän merkittäviä ongelmia auktorisoitujen kiinteistönarvioijien kannalta. Kuitenkin tutkimuksessa nousi esiin potentiaalisia uhkia, jotka saattavat olla vaarantavina tekijöinä auktorisoidun kiinteistönarvioijan riippumattomuudelle. Näitä potentiaalisia uhkia ovat asiakkaan pyrkimykset vaikuttaa arvioinnin lopputulokseen sekä liian läheiset välit toimeksiantajan kanssa. Riippumattomuuden noudattamisessa korostuu arvioijan ammattitaito arvioida omaa riippumattomuuttaan ja kykyä sulkea kaikki epäasialliset vaikutukset arviointitehtävän ulkopuolelle. Tutkimuksen mukaan esteellisyyttä ohjaavat määräykset ei ole tyhjentäviä, jolloin tulkinnallisia eroja voi esiintyä uusissa arviointitilanteissa. Riippumattomuuden hallinnassa korostuu auktorisoidun kiinteistönarvioijan oma vastuu riippumattomuuden noudattamisessa, mutta myös auktorisointijärjestelmä itsessään kokeineen, tiedottamiseen, koulutuksineen sekä sanktioineen ovat tapoja hallita arvioijien riippumattomuutta.

The aim of the master’s thesis is to examine independence of real estate valuers concerning of Authorized Property Valuers and Property Valuers Approved by the Finland Chamber of Commerce, and official real estate valuers. The purpose of this thesis is to study how and why the independence of the real estate valuer is regulated. In addition, the aim of this study is to examine whether there is any complexity in regulations. Moreover, this study intends to examine what challenges in controlling the independence might cause for the entire authorization system. According to the study, the purpose of regulating the independence of real estate valuers is to guarantee the authenticity and objectivity of the valuation activity. The aim of the incapacity regulations is to minimize the harmful dependencies affecting the valuation activity. Therefore, the incapacity regulations have a decisive role in securing the independence of real estate valuers. According to the study, there are no major complexities related to the independence of authorized real estate valuers. Based on the research, some potential threats related to independence in commercial valuation activities were identified such as client’s attempt to have an impact on valuation outcome. Real estate valuers’ own professional ability to evaluate independence plays a major role in ensuring it. Moreover, the incapacity regulations are not completely exhaustive, which might cause ambiguous understanding the incapacity situations. In controlling the independence, the authorized valuer’s own responsibility to act independently is crucial. The entire authorization system with testing, training, and sanctioning are tools to control the independence of the real estate valuer.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Harju, Raisa
Korhonen, Riku
Keywords
riippumattomuus, kiinteistönarvioija, esteellisyys, auktorisointi
Other note
Citation