Improving Well-being in Office Buildings through Lighting

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-03-11
Department
Major/Subject
Translational Engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
56 + 11
Series
Abstract
Three ongoing changes are pushing new kind of lighting to offices: a society-wide trend of well-being, new research on the effects of lighting on well-being and the constant development of technology. While these changes are beneficial and improvements on well-being are welcome, the fast pace leaves key people, such as lighting designers and office managers, without tools and susceptible to bad practices. Designers may have to rely either on old word or unreliable sources, because standards, the usual guidebooks, have a hard time keeping up with the changes. Managers may not know how to deploy well-being to their offices and may trust whatever the market is offering them. This thesis aims to give lighting and interior designers and office managers tools to critically implement well-being through lighting. It describes the three ongoing changes in detail, discusses the shortcomings of standards and proposes a practical guide for gradual improvement of well-being in the office environment. The aim is pursued in two ways: first, by conducting a literature study for the relevant theory and second, by conducting three case studies to get a practical point of view. The case studies were done by conducting lighting measurements and assessments in three different office environments. The results suggest that there is need for new de jure lighting standards. They should put more emphasis on the non-visual effects of light, and instruct how current lighting technology, such as sophisticated control, can help in improving well-being. While de facto standards from certifiers are ahead on these aspects, their advice should be taken with a grain of salt, as eventually they are market-driven. Furthermore, the case studies revealed points for improvement regarding well-being, even in offices with relatively modern office lighting. A low red color rendering index R9 and the low reflectance of furniture surfaces were the most prominent common issues for the offices. These points were then used together with the theory from the literature study in composing the guide for gradual improvement.

Kolme ajankohtaista muutosta ajaa toimistoihin uudenlaista valaistusta: yhteiskunnallinen hyvinvointitrendi, uudet tutkimukset valaistuksen vaikutuksista hyvinvointiin ja tekniikan jatkuva kehittyminen. Vaikka muutokset ovat hyödyksi ja hyvinvoinnin parantaminen tervetullutta, muutosten nopean tahdin vuoksi avainhenkilöillä, kuten valaistussuunnittelijoilla ja toimistojen johdolla, ei ole uusimpia työkaluja käytettävissään, ja he ovat alttiita vääränlaiselle käytännön tiedolle. Suunnittelijoiden täytyy luottaa vanhoihin käytäntöihin tai epäluotettaviin lähteisiin, koska standardit, jotka yleensä ohjaavat suunnittelua, eivät pysy muutoksen perässä. Yritysten johto ei välttämättä tiedä kuinka edistää hyvinvointia toimistoissaan, ja he saattavat luottaa siihen, mitä markkinat ikinä tarjoavatkin. Tämä diplomityö pyrkii tarjoamaan valaistus- ja sisustussuunnittelijoille sekä yritysten johtajille työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen valaistuksen avulla. Se esittelee yksityiskohtaisesti edellä mainitut kolme muutosta, käsittelee standardien puutteita ja esittää käytännönläheisen oppaan hyvinvoinnin asteittaiseen parantamiseen toimistoympäristössä. Tavoitteeseen pyritään kahdella keinolla: ensin luodaan oleellinen teoriapohja kirjallisuuskatsauksen avulla, sitten etsitään käytännön näkökulma tapaustutkimuksilla. Tapaustutkimusta varten suoritettiin valaistusmittauksia ja -arviointeja kolmessa erilaisessa toimistoympäristössä. Tulosten perusteella uusille de jure -standardeille on tarvetta. Niiden tulisi korostaa valon ei visuaalisia vaikutuksia, ja ohjeistaa hyvinvoinnin edistämisessä nykyaikaisella valaistustekniikalla, kuten esimerkiksi moderneilla ohjausjärjestelmillä. Vaikka sertifioijien de facto-standardit ovatkin edellä näissä asioissa, niiden ohjeisiin tulee suhtautua kriittisesti, sillä niitä kuitenkin luodaan markkinalähtöisesti. Lisäksi tapaustutkimus osoitti toimistoissa olevan useita parannuskohteita hyvinvointiin liittyen, jopa niissä, joissa oli suhteellisen moderni valaistus. Matala punaisen värin värintoistoindeksi R9 ja tilojen kalustuksen pintojen matala heijastuskerroin olivat merkittävimmät toimistoille yhteiset ongelmat. Näitä tietoja käytettiin yhdessä kirjallisuuskatsauksen teorian kanssa asteittaisen parannusoppaan laatimiseen.
Description
Supervisor
Pinho, Paulo
Thesis advisor
Juslén, Henri
Keywords
lighting, well-being, wellbeing, standard, office
Other note
Citation