Ei-rahamääräisten suorituskykymittareiden vaikutus lentoyhtiöiden toimitusjohtajien palkkioihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITE: Tutkia vaikuttavatko ei-rahamääräiset suorituskykymittarit lentoyhtiöiden toimitusjohtajien palkkioihin ja voivatko ne tarjota tärkeää informaatiota palkkiojärjestelmien laadintaan perinteisten rahoituksen ja laskennan suorituskykymittareiden lisäksi. Ei-rahamääräisten suorituskykymittareiden ja palkkioiden välistä suhdetta on tutkittu lentoliikenteessä vain ja ainoastaan yhdysvaltalaisten yhtiöiden osalta, joten tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä otosryhmään myös eurooppalaisia sekä aasialaisia lentoyhtiöitä. Hypoteesia tutkitaan lineaarisen monimuuttujaregresssioanalyysin, kuvailevien tilastojen sekä Pearson-Spearman-korrelaatioanalyysin avulla. LÄHDEAINEISTO: Aineisto koostuu 27 kansainvälisestä lentoyhtiöstä Pohjois-Amerikasta, Euroopasta sekä Aasiasta. Aikasarjana käytetään vuosia 2005–2008. Aineistoa on winsoroitu, koska muuttujien erot vaihtele-vat joidenkin yhtiöiden osalta voimakkaasti. Aineiston kokonaismäärä on 74 havaintoa. Aineisto on koottu Yhdysvaltojen SEC:n EDGAR tietokannasta, lentoyhtiöiden kotisivuilta, Thomson Onebanker tietokannasta sekä Association of European Airlinesin ja Yhdysvaltojen liikenneministeriön tilastoista. TULOKSET: Matkustajakäyttöaste vaikuttaa positiivisesti erityisesti käteispalkkioihin. Matkustajakäyttöasteella puolestaan ei ole tilastollisesti erittäin merkitsevää vaikutussuhdetta osakepohjaisiin palkkioihin. Toimitusjohtajan omistusosuus yhtiön osakkeista on vaikuttanut merkitsevästi käteispalkkioihin. Yrityksen koko on ollut lähes kaikissa regressionalyyseissä merkitsevä myös osakepohjaisten palkkioiden osalta, joten yrityksen koolla on merkitystä palkkioiden muodostumisessa. Pääoman tuottoasteella sekä annuaalisella osaketuotolla ei ole regressioanalyysien perusteella ollut juuri mitään vaikutusta mihinkään palkkiomuotoon.
Description
Keywords
lentoyhtiöt, airlines, matkustajakäyttöaste, passenger load factor, ei-rahamääräinen suorituskykymittari, nonfinancial performance measure, toimitusjohtajan palkitseminen, CEO compensation
Other note
Citation