Käyttäjälähtöinen oppimisympäristö - Katsaus suomalaisen peruskoulun fyysisten oppimisympäristöjen muutoksiin sisustusarkkitehtuurin näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Sisustusarkkitehtuuri
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Kandidaatintutkielmani tarkoituksena oli selvittää, kuinka suomalaisten peruskoulujen fyysiset oppimisympäristöt ovat muuttuneet ja miten näiden muutosten vaikutusta voidaan hyödyntää tulevaisuuden oppimisympäristöjen suunnittelussa. Tutkittavana ilmiönä toimi uudenlaisten oppimisympäristöjen vaikutus suunnittelijan vastuuseen ja rooliin koko suunnitteluprosessissa. Tutkielmassani analysoin koulutilojen uusia, fyysisiä ominaisuuksia sisustusarkkitehtuurin opiskelijan näkökulmasta. Esimerkkeinä uudenlaisen oppimisympäristön havaittavissa olevista muutoselementeistä toimivat muun muassa joustavuus ja digitalisoituminen, joita uudenlainen koulujen suunnittelu on pitänyt tärkeänä lähtökohtana uuden opetussuunnitelman mukaiselle, hyvälle ja kehittävälle oppimiselle. Olen valinnut tutkielmaani tukemaan referenssiksi ja analysoitavaksi kaksi suomalaista koulua, jotka ovat osoittaneet oman vuosikymmenensä aikana kouluarkkitehtuurin uudenlaista ilmettä. Valitsemani kohteet ovat arkkitehti Jorma Järven vuonna 1952 suunnittelema Herttoniemen kansakoulu Helsingissä sekä Playa Arkkitehtien vuonna 2016 valmistunut Aurinkokiven koulu Vantaan Kivistössä. Tutkielmaani varten olen erityisesti tutustunut Marko Kuuskorven (2012) ja Kaisa Nuikkisen (2009) väitöskirjoihin sekä alan muuhun kirjallisuuteen, aina Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin asti. Muuttuvat fyysiset oppimisympäristöt tuottavat haasteita sisustusarkkitehdille. Käyttäjälähtöisyys tulee olemaan keskeisemmässä osassa tilasuunnittelua. Ilmiötä tutkitaan tutkimuskysymysten avulla: 1. Millainen on hyvä tila oppimiselle? 2. Millä tavoin oppimisympäristöt ovat muuttuneet? 3. Millainen vastuu suunnittelijalla on oppimista edesauttavan tilan suunnittelussa?

The aim of my Bachelor thesis was to discover how the physical learning environments of Finnish elementary schools have changed, and how the impact of these changes can be utilized in design of learning environments in the future. The phenomenon under my examination was the impact of new learning environments on the designer’s responsibility and role in the whole design process. In my research, I analyze the new physical features of school facilities from the view of an interior architecture student. Examples of changing elements in a new learning environment include, for instance, flexibility and digitalization, which new kind of school design has considered to be an important basis of the development of good and improving learning, following the new curriculum. To support my study, I have chosen two Finnish schools as my reference, which both have shown a new kind of look of school architecture during their decades. My chosen targets are Herttoniemi folk school in Herttoniemi, Helsinki designed by architect Jorma Järvi in 1952, and Aurinkokivi comprehensive school in Kivistö, Vantaa, created by Playa Architects in 2016. For my thesis, I have studied Doctoral thesis’ of Marko Kuuskorpi (2012) and Kaisa Nuikkinen (2009) and other literature which is specialized in the field of learning environments, all the way up to the regulations of the Core curriculum for basic education (2014) formed by the Finnish National Agency for Education. Changing physical learning environments create challenges for the interior architect. User orientation will be in the more central part of spatial design. The phenomenon is studied through research questions: 1. What is a good space for learning? 2. How have the learning environments changed? 3. What is the designer's responsibility in designing a space for learning?
Description
Supervisor
Määttänen, Heikki
Thesis advisor
Määttänen, Heikki
Keywords
oppimisympäristö, kouluarkkitehtuuri, tilasuunnittelu, koulurakennus
Citation