Muistin maisema - Hämeenlinnan Varikonniemen kehittämissuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
165
Series
Abstract
Tämän diplomityön aiheena on muinaismuistoalueeksi määritellyn ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen suunnitteleminen. Suunnittelualueena on Hämeenlinnan ydinkeskustan tuntumassa sijaitseva nykyisin Varikonniemenä tunnettu alue. Alueella on keskeinen sijainti Vanajaveden äärellä Hämeen linnaa vastapäätä. Varikonniemen historia on ainutlaatuinen ja rikas. Arkeologisten tutkimusten mukaan alueella on aikoinaan sijainnut rautakautinen ja varhaiskeskiaikainen kauppa- ja asuinpaikka. Erinomaisen sijaintinsa vuoksi Varikonniemeen perustettiin 1870-luvun alkuvuosina sahateollisuutta, joka jatkui 1950-luvun alkuun. Sotavuosien jälkeen Varikonniemeen perustettiin puolustusvoimien varikko, jota varten alueelle rakennettiin lukuisia varikkorakennuksia. Tarinaa aiemmasta toiminnasta kertovat säilyneet saharakennukset, purettujen varikkorakennusten raunioituneet perustukset sekä maanpovessa olevat kulttuurikerrokset. Nykyisin Varikonniemen läpi kulkee vilkkaassa käytössä olevia ulkoilureittejä. Alue on Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa ja se on osa Hämeenlinnan kansallista kaupunkipuistoa. Diplomityö jakautuu neljään osaan. Ensimmäinen osa on kirjallisuuteen perustuva työtä taustoittava teoreettinen osuus, jossa perehdytään suunnittelutyön kannalta merkityksellisiin käsitteisiin, joita ovat muun muassa kansallismaisema, kulttuuriympäristö, kulttuuriperintö ja erityiskohde. Taustoituksen avulla on mahdollista paremmin ymmärtää arvokkaiden maisema-alueiden ja muinaismuistoalueiden kulttuurihistoriallista merkitystä sekä niiden suunnitteluun ja hoitoon liittyviä erityiskysymyksiä. Työn toinen osa sisältää kohdeanalyysin Varikonniemen alueesta. Laajassa analyysissa läpikäydään alueen sekä sen lähiympäristön historian vaiheita ja maakäytön muutoksia, tutkitaan alueen maisemarakennetta sekä luodaan kokonaisarvio alueen ekologisista, maisemallisista, virkistyksellisistä ja kulttuuriperinnöllisistä arvoista. Alueen analysointi auttaa ratkaisemaan arvoristiriitoja ja tekemään suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat alueen monipuolisten arvojen säilymistä. Työn kolmannessa osassa luodaan konsepti Varikonniemen suunnittelusta ja laaditaan konseptiin perustuva kokonaissuunnitelma alueen kehittämisestä. Suunnitelma sisältää koko aluetta koskevan kehittämissuunnitelman, koko aluetta koskevan hoito- ja korjaussuunnitelman sekä lisäksi tarkennetut suunnitelmat alueen kehittämiskohteiden sarjasta. Kehittämiskohteiden sarja koostuu tapaa-mispaikasta, nuotio- ja eväidensyöntipaikasta, kävelysillasta, maisematerassista, Hämeenlinna -huussista sekä rauniolabyrinteista. Suunnitelman tavoitteena oli pyrkiä lopputulokseen, joka on toimiva, alueen kestävää käyttöä tukeva ja alueen houkuttelevuutta lisäävä sekä kaupungin identiteetin kanssa yhteensopiva kokonaisuus. Johtopäätöksissä käsitellään työn keskeisiä ratkaisuja sekä niiden yhteensopivuutta alueen moni-puolisten arvojen kanssa. Harkittujen ratkaisujen avulla on sensitiiviselle alueelle mahdollista toteuttaa muutoksia. Esitetyt ratkaisut nostavat alueen virkistyksellisiä ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja heikentämättä alueen ekologisia tai maisemallisia arvoja. Lisäksi johtopäätöksissä läpikäydään työn aikana syntyneitä huomioita, pohditaan toimenpiteiden vaiheittaisen toteutuksen etenemistä ja annetaan suosituksia jatkotoimenpiteistä.

The theme of this master's thesis is the area planning of a culturohistorically valuable site. The area has also been defined as an archaeological site. Area is known as Varikonniemi. It is in close proximity to the city center of Hämeenlinna and is located next to Vanajavesi, opposite to Häme castle. The history of Varikonniemi is rich and unique. Based on archaeological studies it has been a trading and residence post at the iron age and early mediaeval age. Due to its excellent position saw mill industry was founded at Varikonniemi in the early 1870s and continued until the beginning of 1950s. After the wars a defence forces depot and several depot buildings were built. The previous use of the area is visible by the remaining saw mills, the ruined foundations of demolished depot buildings and the cultural layers within the earth. At the present outdoor routes that are in active use pass through Varikonniemi. The area is owned by the city of Hämeenlinna and is part of the Hämeenlinnas National Urban Park. This master´s thesis is divided into four parts. The first part sets the theoretical background based on literature. It introduces concepts relevant to area planning such as national landscape, cultural environment, cultural heritage and special site. With the help of the background, it is possible to better understand the culturohistorical significance of valuable landscape areas and ancient monument areas, as well as the special features that have to be considered when planning and managing those areas. The second part of the work analyses the Varikonniemi area widely. It studies the history and changes in land of the area and its surrounding environments, examines the landscape structure of the area, and creates an overall assessment of the area's ecological, scenic, recreational and cultural heritage values. The analysis helps to resolve conflicting values and to create design solutions that support the preservation of the diverse values of the Varikonniemi area. In the third part of the work, a concept for the design of Varikonniemi is created and an overall plan for the development of the area is drawn up based on the concept. The plan includes a general plan for the entire area as well as a maintenance and a repair plan. It also includes a plan for a series of outdoor spaces, which consists of a meeting place, a campfire and snack area, a pedestrian bridge, a landscape terrace, Hämeenlinna-huussi and ruin labyrinths. The plan aimed for an result that is functional, supports the sustainable use of the area, increases the attractiveness of the area and is compatible with the city's identity. The conclusions reflect the key solutions of the work and their compatibility with the diverse values of the area. By well planned solutions, it is possible to implement changes in a sensitive area. The presented solutions increase the recreational and cultural heritage values of the area without weakening the ecological or scenic values. Also observations made during the work are also reviewed, the progress of the gradual implementation is considered and recommendations are given for further actions.
Description
Supervisor
Lähde, Elisa
Thesis advisor
Lähteenmäki, Niklas
Keywords
Varikonniemi, kehittämissuunnitelma, erityiskohteen suunnittelu, muinaisjäännösalue, kansallinen kaupunkipuisto, rauniot, Hämeenlinna, Hämeen linna
Citation