Ihmiskehonjatkesoittimet. Instruments extending the body in sonic performance: creation and development of three tangible string instruments for performative sound art

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Sound in New Media
Language
en
Pages
100
Series
Abstract
Ihmiskehonjatkesoittimet is an artistic research on tangible instruments extending the human body. The starting point is to research if the intertwined relationship between a musician and a musical instrument could be emphasized by creating instruments that physically extend the body. The author’s own experiences as a musician lead to discussion about the ergonomics of instruments, which is introduced in the theoretical framework of the thesis. As a context and inspiration for this thesis, instruments and artworks by other artists are being presented. The research is based on reflection of the author during the process of designing and build-ing the instruments, and practising and performing with them. Extensive documentation material of the process has been used as a tool for recalling the process and to illustrate the process for the reader. Two main goals were set for the project by the author: (1) to build durable and innovative instruments that physically can be seen as body extensions and (2) to develop as a performing musician by viewing the new instruments from the perspective of performance art. The results of the thesis support these set goals. Each of the instruments has a different approach to them both from the viewpoint of building and strategies of playing – the instruments provide a diverse view on the topic. The instruments are durable, but some different choices in the design would have made the instruments more practical and ergonomic. The amplification of the instruments as well as the design of the sound manipulation makes the instruments sonically versatile. The concept of extending and freeing the body while playing is felt by the performer, and the documentation material suggests that performing with the instruments create interesting visual images of the musician-instrument relationship while creating new sonic ideas and playing techniques. Performing with these instruments has broadened the author’s skills on planning a performance and being a performer – how to make the gestures on stage more meaningful and how to seek contact with the audience as a performer. The thesis aims to give inspiration and knowledge to artists and instrument builders with the emphasis on embodiment and criticism on unergonomic music making. It sends a message that instrument building can be regarded as innovative art and meaningful tool for musicians to develop as performers.

Ihmiskehonjatkesoittimet on taiteellinen tutkimus ihmiskehoa jatkavista soittimista. Tutkimuksen lähtökohtana on tutkia, että voiko soittajan ja soittimen välistä yhteenpunoutunutta suhdetta korostaa kehoa jatkavien soitinten avulla. Kirjoittajan omat kokemukset muusikkona taustoittavat tutkimuksessa esiteltyjä teoreettisia pohdintoja soittamisen ergonomiasta. Tämän lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä kontekstualisoidaan tutkimusta tutustumalla muihin soittimiin ja taideteoksiin, jotka ovat inspiroineet maisterityötä. Tutkimus perustuu kirjoittajan pohdintaan liittyen soittimien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä niiden kanssa harjoitteluun ja esiintymiseen. Tutkimuksen aikana kerättyä laajaa dokumentaatioaineistoa on käytetty työkaluna prosessin muistiin palauttamisessa sekä projektin kuvaamisessa lukijalle. Tutkimukselle asetettiin kaksi tavoitetta: (1) fyysisesti kehoa jatkavien soittimien rakentaminen kestäviksi ja kekseliäiksi, ja (2) esiintymistaitojen kehittäminen tarkastelemalla soittimia performanssitaiteen näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset tukevat asetettuja tavoitteita. Jokainen soitin on rakennettu eri näkökulmasta ja niitä soitetaan eri tavoin – soittimet tarjoavat laajan näkökannan tutkimusaiheesta. Soittimet ovat kestäviä, mutta muuttamalla muutaman yksityiskohdan soitinten suunnittelussa soittimet voisivat olla käytännöllisempiä ja ergonomisempia. Soittimien äänen vahvistaminen ja äänen muokkaaminen tekevät soittimista soinnillisesti monipuolisia. Ajatus kehon jatkamisesta ja kehon vapautumisesta toteutuu soittaessa esiintyjän näkökulmasta ja dokumentaatiomateriaalien perusteella soittaminen muodostaa mielenkiintoisia visuaalisia kuvia soittajan ja soittimen välisestä suhteesta luoden samalla uusia äänellisiä ideoita ja soittotekniikoita. Soitinten kanssa esiintyminen on laajentanut kirjoittajan taitoja suunnitella performansseja sekä kartuttanut tietotaitoa siitä, että miten lavalla tehtävistä eleistä voi tehdä merkityksellisimpiä, ja miten etsiä kontaktia yleisöön. Tutkimus pyrkii inspiroimaan ja antamaan tietoa taiteilijoille ja soitinrakentajille näkökulmasta, joka korostaa soittamisen kehollisuutta ja on samalla kriittinen epäergonomisuutta kohtaan. Projekti pyrkii lähettämään viestin – soitinten rakentaminen voidaan nähdä innovatiivisena taiteena ja merkittävänä työkaluna muusikoille esiintymistaitojen kehittämiseen.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Decoster-Taivalkoski, Marianne
Kela, Leena
Keywords
body extension, musical instruments, instrument building, sound art, performance art, ergonomics, kehon jatkaminen, soittimet
Citation