The development of the production of precious metal blanks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
74 + [14]
Series
Abstract
This Masters' Thesis has been done for Mint of Finland and it deals with the development of production of precious metal blanks. The goal is to develop the company's production and to find out at witch stage it is best to start the company's own refining process. The study focuses also on lowering production tolerances. The literature review deals with production systems theory, coin manufacturing and general properties of precious metals. The methods used in the study were observation, interviews, benchmarking, brainstorming, calculations, individual tests and design-of-experiment (DOE) tests. Observation and interviews were used to study the present production of the company. Competitors' production methods were studied through benchmarking. Brainstorming was used to select and define the variables for the DOE test and which individual tests to perform. Both were used to test the production processes. Calculations and test were also used to determine the best point in the refining chain to start company's own production. Methods helped to identify the current capacity and development needs. Production is able to provide high-quality blanks, but the weight tolerance is often a problem. The study suggests many improvements for the company considering the production processes. Some of the proposals are feasible instantly, others with some planning and the rest require more planning, time and money. In support of the decision of at which point to start company's own processing, calculations were used to compare different production alternatives. Different alternatives were: starting from casting with own machinery, starting from rolling with bought strips of precious metals or buying the blanks rimmed and washed from sub-contractors. The study also showed how successful the alternatives were in practice. Casting is possible with present machinery, but they desperately need some modernization. Availability of spare parts, equipment reliability, age and availability are problems with the current casting machine. Buying metal stripes and starting from casting were the best alternatives. Purchasing ready blanks will be expensive because contractors bill heavily on the work done to the precious metals.

Tämä diplomityö on tehty Suomen Rahapajalle ja se käsittelee jalometallisten raha-aihioiden tuotannon kehittämistä. Työn tavoitteena on kehittää yrityksen tuotantoa sekä selvittää, missä vaiheessa jalostusketjua sen kannattaisi aloittaa oma valmistava toiminta. Myös tuotannon toleransseja on pyritty pienentämään työn avulla. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään tuotantojärjestelmien teoriaan, kolikoiden valmistuksen teoriaan ja jalometallien ominaisuuksiin. Tutkimusmenetelminä on käytetty havainnointia, haastatteluja, benchmarkingia, aivoriihtä, laskelmia, yksittäisiä testejä ja teollista koesuunnittelua. Havainnoin ja haastattelujen perusteella perehdyttiin yrityksen tuotantoon. Benchmarkingin avulla tutustuttiin kilpailijoiden tuotantotapoihin. Aivoriihen avulla määritettiin muuttujia testeihin ja teolliseen koesuunnitteluun, joilla testattiin tuotantoprosesseja. Laskelmilla ja testeillä on pyritty määrittämään parasta aloituspistettä jalostavalle toiminnalle. Tutkimusmenetelmien avulla pystyttiin määrittämään nykyisen tuotannon mahdollisuudet ja kehitystarpeet. Tuotanto pystyy toimittamaan laadukkaita aihioita, mutta niiden painotoleranssissa on toivomisen varaa. Työvaiheiden kehittämiseen on annettu useita parannusehdotuksia. Osa ehdotuksista on toteutettavissa heti, osa pienen suunnittelun jälkeen ja osa vaatii enemmän suunnittelu tai suuria investointeja. Tueksi päätökselle pisteestä, josta aloitetaan oma jalostava toiminta, vertailtiin laskennallisesti eri tuotantotapojen kustannuksia. Vertailuun otettiin oma valaminen, ostettavat jalometallinauhat ja ostettavat aihiot. Lisäksi selvitettiin, miten vaihtoehtojen toteutus onnistuisi käytännössä. Valaminen on mahdollista nykyisillä laitteilla, mutta sen modernisointi olisi kuitenkin tarpeen. Varaosien saatavuus, laitteen luotettavuus, ikä ja käytettävyys ovat ongelmia nykyisen valukoneen kanssa. Jalometallinauhojen ostaminen ja oma valatuotannon aloittaminen olivat laskelmien perusteella parhaimmat vaihtoehdot. Aihioiden ostaminen tulee kalliiksi, koska alihankkijat laskuttavat työstä huomattavaa muokkauslisää.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Pinomaa, Tuomas
Keywords
collector coins, kolikot, gold, juhlarahat, silver, kulta, precious metals, hopea, production systems, jalometallit, design-of-experiments, tuotantojärjestelmät, casting, teollinen koesuunnittelu, valaminen
Citation