The challenges of regulatory change as socio-technical change - case PSD2

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
61 + 6
Series
Abstract
Technological development calls for updated rules and regulations due to the emergence of novel risks and entirely new industries. The financial industry is one of the most impacted ones, and regulation seems to be playing catch-up with innovation. Regulatory change happens continuously and on multiple levels, making organizations subject to complex implementation processes. As organizational change in general, regulatory change often takes a long time and delays occur in the implementation stage. Reasons to such challenges can be analyzed through socio-technical factors, and elements within the external environment. This thesis looks at the issues from a theoretical perspective through institutional theory and the socio-technical model, and applies them to the case, PSD2 (the second payment services directive). The delay in the implementation of PSD2 is examined through a case-company’s eyes and reflected on industry publications for generalizability. The case aims at providing valuable insight into an ongoing implementation process that has been delayed and currently stands still in an ambiguous, in-between state. The experts in the case-company provide an inside perspective to a widespread problem that touches countless actors operating within the payment services industry. The findings help understand why international regulations take long to introduce and implement, and what could be done to improve the process in the future. This study finds that detailed and practical guidelines are crucial in ensuring successful implementation of new regulation in a technical field. Furthermore, expert-involvement in preparatory stages of designing new regulation can mitigate issues in the implementation stage.

Teknologinen kehitys tuottaa uudenlaisia riskejä ja synnyttää kokonaisia toimialoja, ja vaatii siksi ajan tasalla olevia lakeja ja sääntöjä. Erityisesti finanssiala joutuu kamppailemaan, jotta regulaatio pysyisi innovaation perässä. Sääntelymuutosta tapahtuu jatkuvasti ja useilla tasoilla, mikä asettaa organisaatiot monimutkaisten täytäntöönpanoprosessien alaiseksi. Kuten organisaatiomuutos yleensäkin, sääntelymuutos vie usein kauan ja monesti täytäntöönpanovaiheessa ilmenee viivästyksiä. Tällaisten haasteiden syitä voidaan analysoida sosioteknisten tekijöiden ja ulkoiseen ympäristöön liittyvien tekijöiden avulla. Tämä tutkielma tarkastelee kysymyksiä teoreettisesta näkökulmasta instituutioteorian ja sosioteknisen mallin kautta ja soveltaa niitä uuden maksupalveludirektiivin (PSD2) tapaukseen. PSD2:n täytäntöönpanon viivästymistä tutkitaan case-yrityksen näkökulmasta ja huomioon otetaan laajasti toimialan julkaisuja, joka mahdollistaa tietynasteisen yleistämisen. Tapauksen tarkoituksena on tarjota arvokasta tietoa käynnissä olevasta täytäntöönpanoprosessista, joka on viivästynyt ja seisoo tällä hetkellä paikallaan hyvin epäselvässä tilassa. Case-yrityksen asiantuntijat tarjoavat sisäpiirin näkökulmaa laajaan ongelmaan, joka koskettaa lukuisia toimijoita maksupalvelutoimialalla. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään, miksi kansainvälisten sääntöjen käyttöönotto ja täytäntöönpano vie kauan ja mitä voitaisiin tehdä prosessin parantamiseksi tulevaisuudessa. Tämä tutkimus osoittaa, että teknistä aihealuetta koskeva uusi regulaatio vaatii perusteelliset ja käytännönläheiset ohjeet onnistuakseen. Lisäksi on tärkeää konsultoida alan asiantuntijoita regulaation valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa, sillä tämä saattaa vähentää ongelmia implementaatiovaiheessa.
Description
Thesis advisor
Penttinen, Esko
Keywords
regulatory change, socio-technical change, Diamond Model, PSD2
Other note
Citation