Intelligent materials and structural holes as enablers for new business models in steel industry networks

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-10-06
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU3001
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
120 + 14
Series
Abstract
This study set out to investigate the effect of intelligent materials to the steel industry’s business models. However, the very early findings indicated how the increased intelligence of materials or products would have fundamental effects, as the companies are facing a transition from manufacturing based domain to information intensive domain. In other words, with intelligent materials, the companies would not be competing through product offerings, but through ability to leverage generated data. The changes in companies’ functions emphasize the significance of their respective network structure. This will lead to making concept of structural holes to have relevance to the potential business models, especially when industries are making changes related to outset of internet of things. The research was carried out as a qualitative case study within steel industry network, where interviews of a single main case company (n=20) were supported by interviewing stakeholders (n=6) and complementary companies (n=8). Abductive research approach was employed to analyze the material. This thesis makes a suggestion that business models and structural holes have a connection in the observed setting. Additionally, the study formed a construct on what should classify as intelligent material and based on the findings of the study, three propositions are formulated: (1) ‘Structural holes promote businesses’: Business models and structural holes have strong interconnection in corporate setting, when the network represents connections inside and between companies and structural holes represent the missing connections between two companies, departments or operations. (2) ‘Bridges over structural holes yield profits’: When a structural hole is identified in a corporate setting, it implicates that a third party may benefit financially from acting as a bridge in this hole. Proposition 2 could be divided in to two parts; (2.1) Devising a novel business model can be regarded as bridging of a structural hole; (2.2) When a tertius acts as a bridge in corporate setting, tertius is actually capitalizing on a novel business model. (3) ‘Maps of structure lead to treasures’: If a company can accurately map the relevant actions and connections of their network, including the information these functions can generate and in turn would require from others, the company can use that illustration to identify the existing possibilities for new business opportunities.

Tässä työssä tutkittiin älykkäiden materiaalien vaikutuksia terästeollisuuden liiketoimintamalleihin. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa havaittiin, että älykkyyden lisääntyminen materiaaleissa tulisi muuttamaan terästeollisuuden liiketoimintamalleja perustavanlaatuisesti. Tulevaisuudessa perinteisen tuotteisiin painottuvan lähestymistavan sijaan tärkeä osa terästeollisuusyritysten liiketoimintaa tulee muodostumaan informaation luomisesta ja jakamisesta. Tämä tulee muutos tulee korostamaan alan yritysverkostojen merkitystä ja tästä syystä niiden rakenteelliset aukot tulevat olemaan merkittävässä roolissa uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymiseen, erityisesti kun esineiden internet (internet of things) tulee yleistymään myös terästeollisuusyrityksissä. Tutkimus toteutettiin kvalitativisena tapaustutkimuksena, jossa päätutkimusyrityksen haastattelujen (n=20) tueksi haastateltiin yritysverkostoon kuuluvia sidosryhmiä (n=6) sekä saman alan verkoston ulkopuolisia toimijoita (n=8). Tulokset analysoitiin abduktiivisesti. Työ osoittaa yhteyden rakenteellisten aukkojen (structural holes) ja liiketoimintamallien (business models) välillä. Tämän lisäksi työssä muodostetaan määritelmä älykkäille materiaaleille (intelligent materials) ja työn löydökset mahdollistivat kolmen proposition luomisen: (1) ’Rakenteelliset aukot edistävät liiketoimintaa’: Rakenteelliset aukot ja liiketoimintamallit ovat vahvasti kytkeytyneitä yritysmaailmassa, kun verkosto kuvastaa yritysten, osastojen tai toimintojen välisiä kytköksiä. (2) ’Rakenteellisten aukkojen silloitus luo voittoa’: Rakenteellinen aukon löytäminen yritysverkostossa tarkoittaa, että löytäjä voi hyötyä taloudellisesti, kun hän silloittaa tämän aukon. Propositio 2 voitiin jakaa vielä kahteen alakohtaan; (2.1) Uusien liiketoimintamallien luomista voidaan pitää rakenteellisten aukkojen silloittamisena; (2.2) Kun kolmas osapuoli (tertius) silloittaa rakenteellisen aukon, tertius luo samalla uuden liiketoimintamallin. (3) ’Rakenteen hahmottaminen löytää liiketoimintamahdollisuudet’: Jos yritys kartoittaa tarkasti sen oleelliset toiminnot sekä liiketoimintaverkostonsa yhteydet, mukaan lukien niissä syntyvän sekä tarvittavan informaation, yritys voi hyödyntää tätä kartoitusta liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen omassa yritysverkostossaan.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Eloranta, Ville
Keywords
intelligent material, business model, structural hole, competitive advantage, internet of things
Other note
Citation