Soralavatuotannon tehostaminen lean-menetelmillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Toimintaympäristö kone- ja metalliteollisuudessa on suuressa murroksessa globalisoituvassa Suomessa. Teollisuus on siirtymässä kohti palveluintensiiviyttä, jossa erikoistuminen ja innovaatiot ovat isossa roolissa. Alan kehitys edellyttää uusien teknologioiden, kuten automaation ja robotiikan, maksimaalista hyödyntämistä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Työn tavoitteena on löytää keinoja lavavalmistusprosessin kehittämiseksi, tuotannon tehokkuuden parantamiseksi ja kokonaiskustannusten laskemiseksi. Työssä tarkastellaan soralavojen valmistusprosessin arvovirtaa, tuotannonohjausta ja materiaalivirtoja sekä etsitään kehityskohteita lean-tuotantofilosofian menetelmillä ja periaatteilla. Työ on jaettu kahteen osaan, kirjallisuustutkimusosaan ja soveltavaan osuuteen. Kirjallisuustutkimusosa voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensimmäisessä selvitetään lean-tuotantofilosofian keskeiset periaatteet, menetelmät ja työkalut, kuten arvo, arvovirta ja sen analysointi, tuotannon virtauttaminen, hukan käsite sekä toiminnan jatkuva parantaminen. Kirjallisuustutkimuksen toisessa osassa selvitetään robottihitsauksen eri teknologioiden toiminta ja niiden mahdollisuudet. Työn soveltavassa osuudessa on analysoitu soralavatuotannon nykytilaa ja käytettyjä teknologioita sekä etsitty lean-tuotannon menetelmillä kehityskohteita.

The machine and metal industry has been at a big turning point in globalizing Finland. Industry is moving towards service intensity where specializing and innovations are in a big role. The development of the industry requires taking advantage of new technologies to maintain competitiveness. The aim of this thesis was to find ways to develop manufacturing process of gravel truck beds, to enhance the efficiency of the process and to decrease total manufacturing costs. The value stream of the manufacturing process, production management and material flow were researched in this thesis and development areas were found using lean methods and tools. The thesis can be divided into two fundamentally different parts. In the theory part of the thesis, the essential lean principles, methods and tools are described including the analysis of value and value stream, balancing of the production, the concept of waste and the idea of constant improvement. Another part of the theory includes the theory of robotic welding and opportunities of other related technologies. In the practical part of the thesis, the current state of the manufacturing process and used technologies were documented and new ideas to utilize lean methods for developing the production were introduced.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Aaltonen, Kalevi
Keywords
lean, robottihitsaus, tuotannonohjaus, tuotannonkehitys
Other note
Citation