Job demands and resources of nurses working in assisted living facilities

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-25
Department
Major/Subject
Organisation Design and Leadership
Mcode
SCI3094
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
83+6
Series
Abstract
Nursing is a profession that has been the focus of organizational studies for a long time. Still, the topic remains relevant, especially when healthcare costs are rising and due to a chronic labour shortage. Furthermore, production is difficult to auto-mate as people expect high-quality care conducted by humans. That is why it is even more important for organizations to take care of their valuable labour assets. This research studied the job demands and resources of nurses working in assisted living facilities to understand how and why they lead to burnout or work engagement. Furthermore, it was conducted as a qualitative case study in two living facilities. The data was collected by interviewing the nurses and by observing them during a workshop session, one in each care unit. Moreover, the data was analyzed with the help of inductive grounded theory methods. The findings showed that the nurses do their work based on values. For them, it is crucial to be able to give high-quality care. Contrary, they feel stress when the work becomes mechanical performing. This also explains previous gaps in literature that has tried to explain how nurses feel meaningfulness in their work. Findings showed that the resources that best promote work engagement is uninterrupted time with clients and a strong work community where everyone supports each other. On the other hand, one of the most significant job demands is the demand for shift work and work-life balance. Here, managerial skills of good, flexible and fair work scheduling are the resources that best buffer the risk of burnout.

Hoitotyö on jo pitkään ollut organisaatiotutkimuksen kohteena ja aihe on ehkä keskeisempi kuin koskaan kasvavan kulurakenteen ja kroonisen työvoimapulan takia. Tuotantoa on myös vaikea tehostaa automaation avulla niin kauan kuin ihmisten odotusarvo on, että työ on hyvälaatuista ja ihmisläheistä. Näistä asioista johtuen on tärkeää, että organisaatiot pitävät huolta omista työntekijöistään. Tämä tutkimus on pyrkinyt selvittämään millä tavalla hoitotyön vaatimukset ja resurssit tuetussa palveluasumisessa vaikuttavat hoitajien työuupumukseen ja toisaalta työn imuun. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa tutkimuskohteena oli kaksi tuetun palveluasumisen hoitoyksikköä fyysisesti vammautuneille henkilöille. Pääasiallisina tiedonkeruumenetelminä toimivat haastattelut hoitajien kanssa sekä työpajojen aikana kirjatut havainnot. Tiedon analysoinnissa hyödynnettiin ankkuroidun teorian menetelmiä. Tutkimus osoitti, että hoitajat tekevät työtään arvojensa kautta. Heille on tärkeää saada suorittaa kiireetöntä hoitoa, joka huomioi asiakkaan yksilönä. Toisaalta hoitajat kokevat stressaavaksi tilanteet, jossa työ muuttuu mekaaniseksi suorittamiseksi. Tärkeimmät resurssit, jotka synnyttävät työn imua ovat kiireetön hoitoaika asiakkaiden kanssa sekä työyhteisön avoin ja kannustava ilmapiiri. Työyhteisö on myös tärkeä resurssi työkuorman tasaamiseksi poikkeustilanteissa. Vaatimuksiin liittyen hoitajat kokevat, että vuorotyö sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen ovat isoimmat vaatimukset. Tärkein resurssi niiden puskuroimiseen ovat tämän tutkimuksen mukaan laadukas esimiestyö sekä hyvä, tasapuolinen ja molemmin puolin joustava työvuorosuunnittelu.
Description
Supervisor
Nurmi, Niina
Thesis advisor
Nurmi, Niina
Keywords
job demands and resources, JD-R, nursing, assisted living facility, work reflection workshop
Other note
Citation