Production, cost structure and energy intensiveness of major pulp and paper chemicals

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
162 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan tärkeimpien paperi- ja sellukemikaalien tuotantoprosesseja ja lasketaan niiden kustannusrakenteet hyödyntäen esimerkkitehtaita. Tavoitteena on ymmärtää eri tekijöiden vaikutus tuotantokustannuksiin. Erityisesti painotetaan energian roolia tuotantoprosessissa. Analyysi on rajattu ulottumaan yksi askel taaksepäin tuotantoketjussa paperi- tai sellutehtaasta. Prosessikuvaukset perustuvat julkisiin kirjallisuuslähteisiin ja tietokantoihin ja keskittyvät kaupallisesti tärkeimpiin prosesseihin. Niiden yksityiskohtaisuus riippuu prosessin monimutkaisuudesta, tietojen saatavuudesta, sekä siitä, kuinka tärkeäksi kyseinen kemikaali tämän työn tavoitteiden kannalta arvioitiin. Käytetyt esimerkkitehtaat valittiin lähinnä tietojen saatavuuden perusteella. Joidenkin kemikaalien kohdalla esimerkkitehdasanalyysiä ei kyetty tekemään, koska riittävää määrää tietoa ei ollut saatavilla. Kustannusrakenne-estimaatteja varten koottiin yhteinen lista tuotantopanosten hinnoista. Polttoaineille käytettiin yhteisiä lämpöarvo-oletuksia, ja lämmöntuotannon hyötysuhteeksi oletettiin 0,9. Näiden perusteella laskettiin eri prosessien ominaisenergiankulutus. Esimerkkitehtaiden perusteella tutkituista kemikaaleista suhteellisesti energiaintensiivisimpiä olivat kloraatti ja happi. Näitä seurasivat poltettu kalkki, lipeä ja titaanidioksidi. Vetyperoksidi on myös erittäin energiaintensiivinen, erityisesti jos raaka-aineena käytetty maakaasu otetaan huomioon energiankulutuksessa. Tämän analyysin heikkous on se, että aiempia vaiheita tuotantoketjussa ei oteta huomioon. Siten esimerkiksi öljypohjaisten lateksien energiaintensiivisyys tulee huomattavasti aliarvioiduksi.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Litja, Juhana
Keywords
chemical, kemikaali, paper, paperi, pulp, sellu, cost structure, energia, energy, kustannusrakenne, caustic, lipeä, chlorine, kloori, chlorate, kloraatti, dithionite, ditioniitti, peroxide, peroksidi, oxygen, happi, ozone, otsoni, burnt lime, poltettu kalkki, starch, tärkkelys, latex, lateksi, kaolin, kaoliini, calcium carbonate, kalsiumkarbonaatti, talc, talkki, titanium dioxide, titaanidioksidi, rosin, hartsi, AKD, ASA, OBA
Citation