Compiling in-house & external design capabilities: Design managerial perceptions of enabling trust within in-house design teams

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
140 + 9
Series
Abstract
Trust and team dynamics are at the core of successful design teams and collaboration of in-house and external designers. In-house design capabilities are often enhanced with external capabilities in organizations, and therefore the relationships and team dynamics need careful managerial approaches from the design management practitioners. Hence, this Master’s thesis addresses how design management practitioners perceive the in-house design team dynamics when compiling in-house and external design capabilities in their organizations. Furthermore, the study focuses on the interpersonal trust of professional in-house and external designers. The research is conducted in two parts: through a literature review on the topic and gathering primary data from design management practitioners. The empiric research was done as an interview study in two technology corporations. The interview study consisted of two rounds of semi-structured interviews with design management practitioners. Theoretically, the frameworks of structuring design capabilities in organizations and design management of in-house design, external design, and especially the combination, are covered. There are three concrete outcomes from this study. Firstly, the identified elements design management practitioners perceive affect interpersonal trust in design team dynamics. Secondly, the identified means practitioners can have in establishing and enforcing trust between in-house and external designers. Thirdly, a tool that helps in enabling trust in the team by impacting on the onboarding process for a designer. The elements affecting trust between in-house and external designers are related to practicalities,design culture and designers themselves. Within these categories are eight identified elements in total. Moreover, this thesis identifies seven means, which design management practitioners can have in enhancing design team dynamics. As one of the outcomes, a concept for a design management tool is proposed. Team Integration Template is a tool that concretizes the findings and makes it easier to take action in actual design teams. This tool is designed for design management practitioners who are responsible for setting the premises and practices for the collaboration of in-house and external designers. The emphasis in the tool is on the onboarding and integration of a new designer to a particular design team. In the end, this thesis aims to evoke discussion on the notion of trust within design teams of professional in-house and external designers. The study and its results should open eyes in organizations where external designers are used in enhancing in-house capabilities: design management practitioners can see how they are in a key role in defining the culture of trust in their design organization. Practitioners can utilize the key findings in their work and see how their actions affect the design team dynamics.

Luottamus ja tiimidynamiikka ovat menestyksekkäiden design-tiimien sekä organisaation sisäisten muotoilijoiden ja konsulttien yhteistyön keskiössä. Organisaatioiden sisäistä muotoilukyvykkyyttä vahvistetaan usein ulkoisilla kyvykkyyksillä, ja siksi kyseinen yhteistyö ja tiimidynamiikka vaativat tarkkaa johtajuutta muotoilujohtamistehtävissä toimivilta. Tässä opinnäytetyössä keskitytään siihen, miten muotoilujohtamistehtävissä toimivat henkilöt kokevat sisäisen design-tiimin dynamiikan organisaation hyödyntäessä sekä sisäisiä että ulkoisia kyvykkyyksiä. Tutkimus keskittyy etenkin sisäisten ja ulkoisten muotoilijoiden väliseen luottamukseen. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa: aiheeseen liittyvällä kirjallisuuskatsauksella sekä keräämällä ensisijaista tietoa muotoilujohtamisen ammattilaisilta. Empiirinen tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena kahdessa teknologiayrityksessä ja se koostui kahdesta puoli-strukturoitujen haastatteluiden kierroksesta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään eri tavat järjestää organisaatioiden muotoilukyvykkyyksiä. Lisäksi esitellään in-house-, ja ulkoisen muotoilukyvykkyyden, ja etenkin niiden yhdistelmän johtamiseen liittyviä viitekehyksiä. Tutkimuksessa on kolme konkreettista lopputulosta. Ensiksi löydökset tunnistetuista elementeistä, jotka muotoilujohtamistehtävissä toimivien mukaan vaikuttavat henkilöidenväliseen luottamukseen muotoilutiimissä. Toiseksi tutkimuksessa tunnistettiin keinoja, joita muotoilutehtävissä toimivat henkilöt voivat käyttää luodessaan ja vahvistaessaan luottamusta in-house- ja konsulttimuotoilijoiden välillä. Kolmanneksi esitelläänkonsepti työkalusta, joka helpottaa tiiminsisäisen luottamuksen mahdollistamisessa uuden muotoilijan sisäänottoprosessin kautta. In-house- ja konsulttimuotoilijoiden väliseen luottamukseen vaikuttavat elementit liittyvät käytännönasioihin, muotoilukulttuuriin tai itse muotoilijoihin, ja tutkimuksessa niitä tunnistettiin yhteensä kahdeksan. Lisäksi tutkimuksessa esitellään seitsemän keinoa, joilla muotoilujohtamistehtävissä toimivat henkilöt voivat vaikuttaa muotoilutiimin dynamiikan kehittämiseen. Yksi lopputuloksista on konsepti muotoilujohtamistyökalusta. Team Integration Template on työkalu, joka havainnollistaa tutkimuksen löydöksiä ja helpottaa konkreettisia toimia design-tiimeissä. Työkalu on suunniteltu muotoilujohtamisen ammattilaisille, jotka ovat vastuussa in-house- ja konsulttimuotoilijoiden yhteistyöasetelmasta. Työkalu keskittyy uuden muotoilijan sisäänotto- ja tiimiyttämisprosessiin. Opinnäytetyön tavoitteena on herättää keskustelua design-tiimien sisäisestä luottamuksesta in-house ja konsulttimuotoilijoiden välillä. Tutkimus ja sen tulosten merkitys korostuvat varsinkin organisaatioissa, joissa hyödynnetään sekä sisäistä että ulkoista muotoilukyvykkyyttä. Etenkin muotoilujohtamistehtävissä toimivat henkilöt voivat huomata, kuinka oleellisessa asemassa ovat määrittäessään luottamuksen kulttuuria muotoiluorganisaatioissaan. Ammattilaiset voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia ja suunniteltua työkalua työssään ja nähdä miten voivat vaikuttaa muotoilutiimin sisäiseen dynamiikkaan.
Description
Supervisor
Person, Oscar
Thesis advisor
Person, Oscar
Keywords
design management, design capability, in-house design, external design, design team, team dynamics, trust
Citation