Parking space - and parking solves at the municipalities

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
55 + [8]
Series
Abstract
Municipalities are essential organizers in providing parking spaces according to the land use and building act. The local authority works out/drafts the detailed plan, which determines the amount and the location of the parking spaces. The building supervisory authority controls the realization, when issuing the building permit. On the base of the land use and building act, 156 § 2 paragraph, it is possible for the municipality to have income for organizing the new parking spaces. The municipality is responsible for guiding successfully local parking considering the sensible municipal economy. According to the inquiry especially in bigger cities there is the lack of both the residential and the commercial property parking spaces or the location of the residential, customer or staff parking spaces doesn't meet the demand. This problem has been tried to reduce by the unassigned parking places and shared parking. The need of the commercial property parking is tried to decrease by reorganizing public transport and connecting parking, which makes possible to carry out the planning of sites totally without cars. The stipulation procedure in carrying out the obligated parking spaces varies a lot and the guidance is needed for it. The costs of the residence and the parking space should be divided so that the residents who don't own a car would not be obliged to pay for building the parking places and their maintenance charge should not include the using costs caused by parking. Also the misuse of the parking places and selling the obligated parking spaces outside the property have caused problems. The idea of the parking space register, which came up in the inquiry, could solve at least partly controlling the whole of parking. In that document both the obligated parking spaces determined in the plan and the other parking places should be registered. It could help us use the parking spaces efficiently and control the free assigning of the obliged parking spaces or using them for the other purpose than originally meant. Carrying out the register would require working and programming costs from the municipality, but each unbuilt parking place and the treatment of the obliged parking spaces would be easier and more reliable and it would pay back the investment later. There can be many different ways to carry out the register, but controlling the obliged parking spaces should be guided more tightly by the municipality. Introducing the 3D property system would make easier to locate parking spaces in the central area. The 3D system will demand the alteration in a law also the present land use and building act and decree should be altered to correspond the present needs and the applied good practice.

Kunnat ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 156 §:n perusteella keskeisiä toimijoita autopaikkojen järjestämisessä. Kunta laatii asemakaavan, jossa määrätään autopaikkojen lukumäärä ja sijainti. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo niiden toteuttamista rakennusluvassa. Vapaaksioston kautta kunnalla on mahdollisuus saada tuloja, joilla se voi järjestää autopaikkoja. Kunnalla on keskeinen asema ohjata julkisen vallan käytöllä autopaikoituksen onnistumista ja sen on kannettava siitä vastuu, mutta asiaa tulee hoitaa myös järkevän kuntatalouden mukaisesti. Kyselyn mukaan varsinkin suurimmissa kaupungeissa on puutetta sekä asunto-, liike- että toimitilapaikoista tai asukas-, asiakas ja henkilökuntapaikkojen sijainti ei vastaa kysyntää. Tätä on pyritty korjaamaan nimeämättömillä autopaikoilla ja vuorottaispysäköinnillä. Toimitilapysäköinnin tarvetta pyritään vähentämään myös joukkoliikenteen parantamisella ja siihen liittyvällä liityntäpysäköinnillä, mikä mahdollistaa kokonaan autottomien tonttien kaavoittamisen ja toteuttamisen. Sopimusmenettely velvoiteautopaikkojen toteuttamisessa on kirjavaa ja siihen toivotaan ohjeistusta. Asunnon ja autopaikan kustannukset tulisi voida erottaa siten, että autottomat asukkaat eivät joutuisi maksamaan autopaikkojen rakentamiskustannuksia eivätkä osallistumaan käyttökustannuksiinkaan hoitovastikkeen kautta. Ongelmia on aiheuttanut myös autopaikkojen käyttötarkoituksen väärinkäyttö ja velvoitepaikkojen myyminen kiinteistön ulkopuolel1e. Autopaikkoihin liittyvän kokonaisuuden hallintaan olisi eräänä ratkaisuna kyselyn vastauksissa esille tuotu autopaikkarekisteri, jonne rekisteröidään sekä asemakaavan mukaiset velvoiteautopaikat että muut autopaikat. Sen avulla voitaisiin käyttää autopaikkaresurssit tehokkaasti sekä valvoa, ettei velvoiteautopaikkojen vapaa luovutus tai osoittaminen muuhun tarpeeseen kuin alkuperäiseen tarkoitukseen ole mahdollista. Autopaikkarekisterin luominen vaatisi kunnalta työ- ja ohjelmistokustannuksen, mutta jokainen sen avulla säästyvä autopaikan rakentaminen sekä helpompi ja luotettavampi velvoitepaikkojen käsittely toisi sijoitusta takaisin. Rekisterin toteutustapoja voi olla useita, mutta velvoitepaikkojen valvonta pitsisi saada tiukemmin kunnan hallintaan. Mikäli 3D-kiinteistojärjestelmä otettaisiin käyttöön, autopaikkojen sijoittaminen tiiviin keskustan alueella voisi helpottua. 3D-kiinteistojärjestelmä vaatii lainsäädännön muutoksia, mutta myös nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta tulisi muuttaa osittain vastaamaan velvoiteautopaikkojen tämän hetkisiä tarpeita ja sovellettuja hyviä käytäntöjä.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Holopainen, Matti
Keywords
parking policy, autopaikkapolitiikka, parking space register, autopaikkarekisteri, obligated parking space, velvoiteautopaikka
Citation