Sisäilmasto-ongelmien ja niiden psykologisten tekijöiden haltuunotto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 66 + [4]
Series
Abstract
Indoor air problems are a daily reality for each significant real estate owner. As the management process of indoor air problems becomes more effective, it is important to investigate functional ways in which to control and manage indoor air problems. Thus, the goals of this study were to explore methods to develop the management process of indoor air problems and its functionality, as well as, a method to improve the management of the psychological factors of indoor air. The complexity of indoor air problems demands efficient operations-, in order to better manage indoor air problems, and minimize the negative health impacts on inhabitants, -as well as the cost of repairs. The research was carried out through a literature review, thematic interviews, as well as a familiarization with specific real estate cases and real estate cases on indoor air problems. In the study, eight thematic interviews were done to study's case real estates' users, and one interview was with a construction branch consultant. The users interviewed fully supported continuous monitoring of indoor air, and based on this, the creation of more systematic management process -which also has a positive impact on psychological factors. Based on the data of real estate cases' indoor air problems and the result of this study, it is hoped that these will give rise to a more systematic management process. Finally, based on the results of this study, a basis has been created to compose the computer environment for the management process of real estate indoor air problems. This management process was carried out for Helsinki Lutheran Parish Union's Real Estate Department. This particular management process consists of many different factors, such as the so-called path process and the description of indoor air progress management. In addition, the importance of communication issues is emphasized in the functionality of the management process.

Sisäilmasto-ongelmat ovat jokaisen merkittävän kiinteistön omistajan todellisuutta ja arkipäivää. Sisäilmasto-ongelmien tehokkaamman haltuunoton vuoksi on tärkeä tutkia, millaisilla prosesseilla ja keinoilla sisäilmasto-ongelmia pystyttäisiin paremmin kontrolloimaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka sisäilmasto-ongelmien haltuunottoprosessi pystyttäisiin kehittämään ja saamaan siitä toimiva sekä kuinka sisäilmasto-ongelmien psykologisia ongelmatekijöitä pystytiaisiin hallinnoimaan tehokkaammin. Sisäilmasto-ongelmien moninaisuus ja kompleksisuus edellyttävät tehokkaita toimia, jotta sisäilmasto-ongelmat saataisiin paremmin haltuun, pystyttäisiin minimoimaan ihmisiin kohdistuvat negatiiviset terveysvaikutukset sekä kiinteistöjen korjauskustannukset. Tutkimuksessa tutkimusmenetelminä olivat kirjallisuustutkimus, teemahaastattelut ja perehtyminen kohdekiinteistöjen tietoihin sekä -sisäilmasto-ongelmiin. Teemahaastatteluja tehtiin kaikkiaan yhdeksän kappaletta. Haastateltavat olivat tutkimuksen kohdekiinteistöjen käyttäjiä ja yksi haastateltava oli rakennusalan asiantuntija. Haastateltavat suhtautuivat hyvin positiivisesti jatkuvaan sisäilmaston laadun tarkkailuun ja tältä pohjalta luotavaan systemaattisempaan haltuunottoprosessiin. Haastatteluissa paljastui myös, että toimintojen ja järjestelmien systemaattisuus sekä viestinnän toimivuus ovat avainasemassa otettaessa haltuun sisäilmasto-ongelmien psykologisia tekijöitä. Systemaattisempaa haltuunottoprosessia pyritään luomaan Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa edellä mainittujen tekijöiden lisäksi, hyödyntämällä tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja saatuja tuloksia. Tutkimuksen tuloksina syntyivät perusteet luoda Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimistolle tietotekniseen ympäristöön kiinteistöjen sisäilmasto-ongelmien haltuunottoprosessi. Tämä haltuunottoprosessi koostuu monista eri tekijöistä, kuten polkuprosessista ja sisäilmasto-ongelman haltuunoton etenemisen kuvauksesta tietoteknisessä ympäristössä. Viestinnällisten tekijöiden osuus korostuu haltuunottoprosessin toimivuudessa.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Hienonen, Elina
Keywords
indoor air, sisäilma, indoor space microclimate, sisäilmasto, management process, haltuunottoprosessi, psychological factors, sisäilmaston psykologiset tekijät, psychosocial work environment, psykososiaalinen työympäristö, path process, polkuprosessi, indoor air problems, sisäilmasto-ongelmat
Other note
Citation