Acquisition process: The banker's perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Organization and Management
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
101
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa käsittelen yritysostoja suomalaisten pankkiirien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä niistä asioista, jotka ovat tärkeitä pankille määrittäessä yritysoston rahoittamisen järkevyyttä pankin näkökulmasta. Tutkimuskysymys selvittää niitä kriteereitä, joita pankki pitää tärkeänä yritysostojen menestystä arvioidessaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja syventää tietämystä pankin prosesseista rahoittaessaan yritysostoja sekä keskittyä yritysostojen arviointiin pankin näkökulmasta. Tutkimusmenetelmät Pankin ydinosaamista ovat erilaiset lainat ja tässä tutkimuksessa on haastateltu pankin asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet yritysostojen rahoittamiseen. Yritysostot ovat hyvin laaja kokonaisuus ja tästä syystä tutkimuskysymystä on lähestytty kahden erillisen teeman kautta. Ensimmäinen teema on pankin prosessi ja toinen teema on yritysoston sopimukset. Tässä tutkimuksessa on syvennytty pankin prosessiin ja otettu yritysostojen sopimukset tätä teemaa kattavaksi teemaksi johtuen siitä, ettei haastateltavat olleet yritysostojen lakiasioiden asiantuntijoita. Tiedonhankinnan tapana on tässä laadullisessa tutkimuksessa käytetty teemahaastattelua. Keskeiset tutkimustulokset Pankki pitää tärkeänä selkeyttä, aikaisuutta, kattavien laskelmien tuottamista, logiikkaa yritysoston taustalla, kiireettömyyttä, avainhenkilöstön sitouttamista, avainasiakkaiden ja avaintuottajien sopimuksellista kiinnittämistä, riidattomuutta, ylimääräistä riskittömyyttä, hyvää dokumentointia, hyviä takuita, ja veroetujen hyödyntämistä, sekä tulevien mahdollisten ongelmien kartoittamista ja sopimuksilla suojautumista niiltä.
Description
Keywords
yritysosto, pankki, pankin näkökulma, yrityskauppa, yritysjärjestely, teemahaastattelu, temaattinen analyysi, puolistrukturoitu haastattelu, laadullinen tutkimus
Citation