Helsingin kaupunkikonsernin sisäisten palvelujen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
Helsingin kaupunkikonsernin sisäisten palvelujen kehittäminen Tutkimuksen tavoitteena on kuvata Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöilleen tarjoamien palvelujen käyttöön ja kehittämiseen liittyviä haasteita. Tutkimustyö käynnistyi Helsingin kaupungin toimeksiannosta. Tarkoituksena on kehittää konsernipalveluja koskevaa ohjausta sekä konsernin sisäisiä palveluja. Ehdotuksia konsernipalvelujen kehittämiseksi koottiin kaikkien Helsingin kaupungin 106 tytäryhteisön toimitusjohtajille lähetetyllä sähköisellä kyselyllä sekä haastattelemalla henkilökohtaisesti sattumanvaraisesti valitut 18 tytäryhteisön toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajien haastatteluissa kävi ilmi, että tiedon kulussa kaupungin konserniyksikön ja tytäryhteisöjen välillä oli selviä puutteita. Toimitusjohtajat eivät tunteneet konsernin tytäryhteisöilleen tarjoamia palveluja riittävän hyvin. Toimitusjohtajille oli myös epäselvää, keiden yhteyshenkilöiden puoleen heidän tulisi kääntyä eri konsernipalveluja tarvitessaan. Haastattelujen perusteella konserniyksiköltä toivottiin enemmän tietoa palveluista sekä enemmän tukea konsernipalvelujen käyttöön otossa, käytössä ja palvelujen johtamisessa. Konsernipalveluja koskevia asioita toivottiin myös käsiteltävän konserniyksikön järjestämissä tytäryhteisöjen toimitusjohtajille tarkoitetuissa koulutustilaisuuksissa. Toimitusjohtajien toivomuksena oli, että konserniyksikön tarjoamat nykyiset peruspalvelut tulisi saada täysimääräisesti hyödynnettyä ja toimiviksi, ennen kuin lähdettäisiin laajamittaisesti kehittämään uusia palveluja. Haastatteluissa toimitusjohtajat kertoivat omista kokemuksistaan konsernin sisäisten palvelujen käytöstä ja heiltä tuli myös monia huomion arvoisia ehdotuksia olemassa olevien konsernipalvelujen kehittämiseksi. Sähköisen kyselyn ja haastattelujen yhteydessä toimitusjohtajilla oli mahdollisuus esittää toiveita myös kokonaan uusista konsernipalveluista. Toimitusjohtajat olivat tyytyväisiä konserniyksikön toimintaan ja he olivat sitä mieltä, että konserniyksikkö oli aktivoitunut ja innostunut kehittämään toimintaansa viime vuosina.
Description
Keywords
konsernijohtaminen, sisäiset palvelut, palvelujen kehittäminen, palvelujen markkinointi
Other note
Citation