Ohjelmakirjaston hyödyntäminen automaatiojärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Applied electronics
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
vii, 63
Series
Abstract
Tässä diplomityössä työssä tarkastellaan automaatiosovelluksen rakennetta ja elinkaarta ja tutustutaan logiikkaohjelmointiin liittyvään standardiin IEC 61131. Lisäksi tutustutaan sovelluksen laatuun vaikuttaviin seikkoihin. Työssä tutkitaan, kuinka ohjelmointia voidaan tehostaa kirjastoja käyttämällä ja mitä vaatimuksia se asettaa ohjelmoinnille. Työssä kartoitetaan kahden PLC-kehitysympäristön, Step 7:n ja Unity Pro:n, ominaisuuksia ja luodaan näihin ympäristöihin yhtenäiset ohjelmakirjastot sekä nimeämiskäytäntö ohjelmoinnissa käytettäville symboleille.

This thesis examines the structure and the life cycle of an automation application. The IEC 61131 standard conserning programmable logic controllers is also introduced along with the quality factors of the automation application. The thesis examines how software library can help the programming task and what requirements it sets for the code. The thesis surveys the features of two PLC development environments, Step 7 and Unity Pro. Unified software libraries and naming convention for the symbols used in programming are created for these environments.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Hyyryläinen, Suvi; DI
Keywords
automation system, programmable logic controller, software library, IEC 61131, function block, software quality, Step 7, Unity Pro, automaatiojärjestelmä, ohjelmoitava logiikka, ohjelmakirjasto, IEC 61131, toimilohko, ohjelmiston laatu, Step 7, Unity Pro
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012791