Creating business value with strategic IT investments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Information Systems Science
Tietojärjestelmätiede
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
113
Series
Abstract
IT-investoinneista on tullut yhä tärkeämpiä yrityksille menneiden vuosikymmenten aikana. Syvempi ymmärrys olennaisten organisaatiokontekstin tekijöiden vaikutuksesta IT investointeihin on kehittynyt. Samanaikaisesti hienostuneempien IT-investointien analyysimallien kehitys on jatkunut. Tästä huolimatta on yhä kysymyksiä, joihin ei ole täysin vastattu. Vaikka lukuisia malleja sekä lähestymistapoja on ilmaantunut, tutkijoilla on yhä ongelmia IT investointiprosessin kokonaisvaltaisessa kuvaamisessa. Joitain muuttujia on vaikea sisällyttää malleihin. Lukuisten olennaisten tekijöiden ja niiden välisten suhteiden kuvaaminen on usein melko haastavaa tehdä käytännöllisellä tavalla. Tekijöiden määrän rajoittaminen voi olla vaikeaa analyysin tarkkuuden heiketessä, joka tekee aiheesta entistä monimutkaisemman. Toinen ääripää on liiallinen yksinkertaistaminen tai olennaisten tekijöiden täydellinen laiminlyöminen analyysissä. Tämä tutkielma keskittyy kahteen prosessiin ja niiden väliseen yhteyteen. Ensinnäkin yritysten suorituskyvyn mittaamiseen organisaatiokontekstin tekijöiden hallinnanssa. Toiseksi yritysten IT-investointien analyysimallien käyttötapojen tarkasteluun. Lopuksi organisaatiokontekstin ja IT-analyysimallien käyttötapojen mahdollista yhteyttä analysoitiin. IT-investointiprosessia kuvaamaan luotiin kuvaamaan uusi tutkimusmalli. Tutkimusmalli kuvastaa organisaationkonteksitn ja analyysimallien käytön vaikutusta koko IT-investointiprosessiin, mukaanlukien niiden vaikutusta toisiinsa. Molemmat prosessit ovat lopulta yhteydessä IT-investointien tuottamaan arvoon. Analyysimalleja käytetään mittaamaan IT-investointien arvoa ja organisaatiokonteksin tekijät vaikuttavat IT-investointien arvon kehitykseen. Empiirinen tutkimus tietointensiivillä aloilla toimivista yrityksistä ja niiden toimintatavoista suoritettiin tutkimusmallin pohjalta hyödyntäen tilastollista ja vertailevaa analyysiä Jokaisessa IT-investointiprosessin vaiheessa on erilaisia organisaatiokontekstitekijöitä taustalla vaikuttamassa siihen, riippuen projektityypistä. Kokonaisuutena organisaatiokonteksin vaikutus havaittiin merkittäväksi taustatekijäksi IT- investointiprosessissa ja osin analyysimallien käytössä. Tästä syystä IT-investointeja tulisi analysoida yksilöllisesti ja niiden suunitellun tarkoituksen mukaan. Perinteisiä analyysimalleja painotettiin yhä yrityksissä IT-investointien analyysissä ja joitain mahdollisia syitä tähän esitettiin. IT-investointien analysointi tulisi suorittaa nykyistä kokonaisvaltaisemmin joissain tapauksissa. IT-investointiprosessin tulisi olla oppiva prosessi jota kontrolloidaan ja kehitetään, jotta saataisiin arvokasta informaatiota myös tulevia IT- investointiprojekteja varten.
Description
Keywords
information systems, tietojärjestelmät, information technology, tietotekniikka, value analysis, arvoanalyysi, organization, organisaatio
Other note
Citation