Idea evaluation in the front-end of an IT mediated innovation process

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
72
Series
Abstract
This study examines idea evaluation in the front-end of an innovation process. In center of the study are the roles of an idea champion and idea sponsor, their collaboration and feedback to idea creator about the results of the evaluation. Examined evaluation of ideas takes place in the front-end of an innovation process where IT based tool is used to support the process. Front-end of an innovation process supported by virtual environment provides exceptional context to study idea evaluation. The objective of the study was to study what kinds of evaluation practices support the targets of the ideating phase. The study was conducted as part of Visci-Tools research project. Research data was gathered by two different methods with semi-structured interviews and audio of a workshop. The research was conducted as empirical case study. Subject of the research was two ideas that were evaluated as good ones and promoted to further development. There were 15 persons from different countries within the organization who took part in the studied cases. From the research results one can recognize the supporting impact of the positive feedback to the innovation process as well as the heightened role of an idea champion, which is balanced by the role of an idea sponsor. The study shows that idea evaluation has important role in the front-end of an innovation process, where the contradiction of control and creativity can be balanced with good communication practice. Factors that increase control are useful for the targets of the process, but the downside they bring can be decreased by communication and supporting practices.

Tässä tutkimuksessa käsitellään ideoiden evaluointia innovaatioprosessin alkuvaiheessa. Tarkasteltavana ovat idea championin ja idea sponsorin roolit, niiden keskinäinen vuorovaikutus sekä viestintä arvioinnin tuloksista. Tarkasteltava arviointi tapahtuu innovaatioprosessin alkuvaiheessa, jossa prosessin tukena käytetään tietoteknistä innovaatiotyökalua. Virtuaalisen työkalun tukema innovaatioprosessin alkuvaihe on poikkeuksellinen konteksti ideoiden arvioinnin tutkimiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, millaiset arviointikaytann6t tukevat ideointivaiheen tavoitteita. Tutkimus toteutettiin osana Visci-Tool tutkimushanketta. Tutkimusaineistoa kerättiin kahdella eri tutkimusmenetelmällä puolistrukturoiduin haastatteluin sekä työpajan äänitallenteista. Tutkimus toteutettiin empiirisenä tapaustutkimuksena. Tutkimuksen kohteena oli kaksi ideoiden arvioinnissa tuotekehityksessä edelleen kehitettäväksi nostettua idea tapausta tutkimukseen osallistuneen yrityksen innovaatioprosessista. Tutkimustapauksiin osallistui noin 15 henkilöä eri puolilta yrityksen organisaatiota eri maista. Tutkimustuloksista on tunnistettavissa positiivisen palautteen prosessia tukeva vaikutus sekä idea championin korostunut rooli, jota idea sponsorin rooli tasapainottaa. Tutkimus osoitti, että ideoiden arvioinnilla on merkittävä rooli innovaatioprosessin alkuvaiheessa, jossa kontrollin ja luovuuden ristipainetta voidaan tasapainottaa hyvillä viestintäkäytännöillä. lnnovaatioprosessin alkuvaiheessa kontrollia lisäävät tekijät, kuten ideoiden arviointi ovat hyödyllisiä prosessin tavoitteiden kannalta, mutta niiden haittapuoliin voidaan ja on edullista vaikuttaa viestinnän sekä käytäntöjen keinoin.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Pöyry-Lassila, Päivi
Keywords
front-end of an innovation process, innovaatioprosessin alkuvaihe, idea evaluation, ideoiden arviointi, feedback, palautteen antaminen
Citation