Information system for continuing airworthiness management of general aviation aircraft

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
K3004
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
75
Series
Abstract
A software house Oy Fision Ltd decided to develop a custom information system to help in continuing airworthiness management of general aviation aircraft. The project was put in motion as a master’s thesis project by the author. Helicopter continuing airworthiness management and maintenance company Helitech Oy became a partner in the project. The paper starts by introducing regulations for continuing airworthiness management and requirements due to the regulations in daily work of a continuing airworthiness management organization (so-called G-organization). Current systems used to manage information in Finnish G-organizations are discussed. Development surrounding for the new system are brought out. Specification for the software is revealed and development process is looked over. Features of the new system are introduced. A glance is taken to testing, verification and implementation processes of such software. The author took time to observe the work on site in Helitech. By using various methods, the required processes in airworthiness management company were modeled. The methods included creating process charts and use cases. Close studying of documents generated by the current system in use to manage information was carried out. An illustrative prototype of the software was assembled and delivered in the midpoint of the project to verify the correct direction of development work. As a result of the project, a beta-version of full-scale software was delivered to Helitech Oy.

Ohjelmistotalo Oy Fision Ltd päätti kehittää tietojärjestelmän yleisilmailulentokoneiden jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan avuksi. Kehitysprojekti saatettiin alkuun allekirjoittaneen diplomityönä. Helikoptereiden huoltoon ja jatkuvan lentokelpoisuuden valvontaan erikoistunut yritys Helitech Oy lähti yhteistyökumppaniksi projektiin. Työ alkaa jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan viranomaismääräysten esittelyllä. Tästä edetään lentokelpoisuutta valvovan organisaation eli niin kutsutun G-organisaation päivittäisen työn muodostamiin vaatimuksiin. Tällä hetkellä Suomessa G-organisaatioiden tiedonhallintaan käytettäviä järjestelmiä esitellään ja arvioidaan. Uuden järjestelmän kehitysympäristö käydään läpi. Järjestelmän spesifikaatio esitellään ja kehitysprosessi kuvataan. Kehitetyn järjestelmän toiminnot käydään läpi. Lopuksi kerrotaan tämän kaltaisen järjestelmän testaus-, verifiointi- ja käyttöönottoprosesseista. Allekirjoittanut kävi paikanpäällä Helitechin tiloissa tarkkailemassa heidän tekemäänsä työtä. Tarvittavat työprosessit mallinnettiin käyttäen useita menetelmiä. Menetelminä olivat käyttötapausten luominen, prosessikuvaajien piirtäminen ja tarkka tutustuminen nykyisen tiedon hallitsemiseen käytettävän järjestelmän tuottamiin dokumentteihin. Projektin puolivälissä siihen mennessä tehty kehitystyö koottiin ohjelman perusperiaatteita esitteleväksi prototyypiksi, joka toimitettiin Helitechille. Tällä varmistettiin kehitystyön oikea suunta. Projektin lopputuloksena Helitech Oy:lle toimitettiin toiminnoiltaan kattava beta-versio uudesta tietojärjestelmästä.
Description
Supervisor
Saarela, Olli
Thesis advisor
Koskinen, Lasse
Keywords
information system, software development, helicopter, general aviation, tietojärjestelmä, järjestelmäkehitys, helikopteri, yleisilmailu
Other note
Citation