Herttoniemen Pantheon - löytöretki polyvalentin arkkitehtuurin luomiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
192
Series
Abstract
Tutkin diplomityössäni polyvalenssin käsitettä arkkitehtuurin kontekstissa ja etsin tapoja polyvalentin arkkitehtuurin luomiseen. Polyvalenssi liittyy joustavuuteen ja sitä kautta laajempaan ajankohtaiseen keskusteluun kestävästä arkkitehtuurista. Käsitteenä se rinnastuu lähimmäksi monikäyttöisyyttä. Polyvalenssi käsittää kuitenkin arkkitehtuurin monitulkintaisuutta monikäyttöisyyttä laajemmin. Havaintojeni perusteella polyvalentti arkkitehtuuri mahdollistaa yksilöllisten käyttötapojen ja kokemus- ja merkityssisältöjen muodostumisen yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä työ käsittelee arkkitehtuurin toiminnallista, merkityksellistä ja kokemuksellista mukautumiskykyä rakennusteknisten näkökohtien sijaan. Työn tavoitteena on liittää polyvalenssin käsite osaksi kestävän arkkitehtuurin keskustelua ja esitellä suunnittelutapa, jonka lähtökohtana on avoin tilaohjelma. Työ jakautuu kolmeen osaan: kirjalliseen tutkimusosaan, sekä kaksiosaiseen tapaustutkimus- ja suunnitteluosaan kohteessa, joka sijaitsee Herttoniemen teollisuusalueella Itä-Helsingissä. Kirjallisessa tutkimusosassa määrittelen polyvalenssin käsittettä arkkitehtuurin kontekstissa lähdekirjallisuutta reflektoiden. Tapaustutkimusosassa esittelen tarkastelualueeksi valitsemani vanhan vesisäiliön ja viereisen juurikasvaraston historiaa, tilallisia ominaisuuksia ja aikalaiskokemuksia rakennusten ja lähiympäristön kokemisesta. Suunnitteluosassa etsin tapoja luoda polyvalenttia, epävarmaan tulevaan sopeutuvaa arkkitehtuuria ilman suunnittelua ohjaavaa tilaohjelmaa. Tilaohjelman määrittämistä toimintojen tarpeista ammentava suunnittelumetodi ei tässä tapauksessa toimi, joten lähestyn suunnittelutyötä kokeellisesti taiteellisen tutkimuksen keinoin. Suunnitelmassa esitän käytöstä poistettujen vesisäiliön ja juurikasvaraston käyttöön ottamista ja kokonaisuuteen sopivaa täydennysrakentamista. Arkkitehtuurin kestävyys on tämän hetken suuri haaste. Rakennusten joustavuuteen ja kykyyn vastata tuleviin ennakoimattomiin muutoksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Kestävien rakennustapojen ja -materiaalien sekä toiminnallisen joustavuuden lisäksi alallemme tarvitaan keskustelunavauksia kestävyydestä arkkitehtuurissa itsessään. Diplomityöni on puheenvuoro juuri kestävän arkkitehtuurin sisällöstä ja polyvalenssin roolista siinä. Polyvalenssia on käsitelty arkkitehtuurissa pääosin teoreettisella ja abstraktilla tasolla. Työssäni tuon aiheesta käytävään keskusteluun tulkintani polyvalentin suunnittelufilosofian soveltamisesta myös käytännön tasolla.

This thesis studies the concept of polyvalence in the context of architecture and aims at finding ways to create polyvalent architecture. Polyvalence is related to flexibility and, in a broader sense, to sustainable architecture. As a concept, polyvalence is most closely related to multi-usability. However, compared to multi-usability, polyvalence interprets architecture in a broader variety of ways. According to my findings, polyvalent architecture makes multiple individual interpretations of ways of use as well as of experiences and possible meanings over and over again. This work deals with functional, meaningful and experiential adaptability of architecture instead of methods of production and construction. The aim is to add the concept of polyvalence into the discourse of sustainable architecture and to present a design method with an open room programme. The thesis includes three sections: a literature review, a case study over a site in the Herttoniemi industrial area in Eastern Helsinki, and a design section. The literature review defines the concept of polyvalence in the context of architecture. The case study presents the history, spatial qualities and people´s experiences of the site I chose to study more closely: An old, abandoned water silo and a large underground root cellar next to it. The design section presents my interpretation of polyvalent architecture, striving for adapting to uncertain future needs without a pre-set room programme to guide the design process. Since the everyday design method based on the functional needs provided by a room programme could not be utilised in this case, I approached the design problem through artistic research. My design proposes new use of the abandoned water silo and root cellar as well as presents an extension to fit the current structure of the buildings. Sustainability is one of the greatest current challenges in architecture. The flexibility of buildings is becoming increasingly important as buildings are required to adapt to the unpredictable future needs. In addition to functional flexibility and sustainable building methods and materials, we need fresh ideas about sustainability in architecture itself. This thesis discusses the contents of sustainable architecture and the role of polyvalence in this context. Polyvalence has mainly been discussed on a theoretical, abstract level. However, in this thesis, I present an interpretation of the polyvalent design philosophy in practice.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Vartola, Anni
Keywords
polyvalenssi, monikäyttöisyys, joustavuus, kestävyys, merkityksellisyys, suunnittelu
Other note
Citation