Study on numerical and modelling errors in LES using a priori and a posteriori testing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (monograph)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007-03-02
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
183
Series
TKK dissertations, 61
Abstract
Large eddy simulation (LES) is an approach to numerical simulation of turbulent flows. The so-called large scales are solved from the Navier–Stokes equations and the effect of the subgrid scales (SGS) is modelled. This thesis concentrates on the numerical and modelling error of LES where second-order finite-difference schemes and simple SGS models are applied. The work is restricted to these methods because they are often applied in practical LES, and some groups have reported results concerning a large numerical error related to low-order finite-difference-type schemes when compared to the effect of the SGS model. The research work of this thesis is divided into three parts. First, the error components are studied a priori. The focus is on a priori testing of the explicit filtering of the non-linear convection term of the Navier–Stokes equations, which has been suggested as a method to reduce the numerical error. In the second part, explicit filtering is applied in actual LES. The aim is to clarify if it is possible to improve the actual simulation results by explicit filtering as suggested by the a priori studies. In addition, the use of implicit filtering provided by both eddy-viscosity-type models and so-called subfilter-scale (SFS) models are compared to explicit filtering. In the third part, the error components are studied a posteriori using so-called grid-independent LES with and without explicit filtering and the Richardson extrapolation. The aims are related to separating the error components, clarifying the effect of explicit filtering, grid resolution and SGS model parameters on the components and to comparing the approaches. As a test case, a fully developed turbulent channel flow between two parallel walls is applied in all three parts of the thesis. The results of the a priori tests suggest that explicit filtering of the non-linear convection term effectively reduces the numerical error and increases the effect of the SGS model. However, in the actual performed simulations, explicit filtering increased the total simulation error and decreased the effect of the applied SGS models. Based on the performed a posteriori tests, in actual simulations with the standard Smagorinsky model, the numerical and modelling error are of the same magnitude, and explicit filtering with a smooth filter introduces a third error component which is larger than the other two error components. Of the applied approaches, the a posteriori tests using the grid-independent LES explain the behaviour of the actual simulations. The numerical error predicted by the a priori tests is too large and the effect of SGS modelling and explicit filtering are not properly described. The Richardson extrapolation for the numerical error is not valid at the applied grid resolution.

Suurten pyörteiden simulointi (LES) on lähestymistapa turbulentin virtauksen numeeriseen simulointiin. Nk. suuret pyörteet ratkaistaan Navier-Stokesin yhtälöistä ja alihilapyörteiden vaikutus mallinnetaan. Tässä väitöskirjassa keskitytään LES:n numeeriseen virheeseen ja mallinnusvirheeseen tilanteessa, jossa käytetään toisen kertaluvun differenssimemetelmää ja yksinkertaisia alihilamalleja. Työ keskittyy näihin menetelmiin, koska ne ovat yleisesti käytössä LES:n käytännön sovelluksissa ja koska kirjallisuudessa on raportoitu alhaisen kertaluvun differenssimenetelmiin liittyvän numeerisen virheen olevan suuri verrattuna alihilamallin vaikutukseen. Väitöskirjan tutkimustyö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa virhekomponentteja tarkastellaan a priori. Pääpaino on Navier-Stokesin yhtälöiden epälineaarisen termin eksplisiittisessä suodatuksessa, jota on kirjallisuudessa ehdotettu käytettäväksi numeerisen virheen pienentämiseen. Toisessa osassa eksplisiittistä suodatusta sovelletaan LES:ssä. Tavoitteena on selvittää, voiko suodatuksella parantaa simulointitulosta kuten a priori -tarkastelujen pohjalta voisi päätellä. Lisäksi sekä pyörreviskositeettimallien että nk. alisuodinmallien implisiittistä suodatusta verrataan eksplisiittiseen suodatukseen. Kolmannessa osassa virhekomponentteja tarkastellaan a posteriori käyttäen nk. hilariippumatonta LES:iä eksplisiitisen ja implisiittisen suodatuksen kanssa sekä Richardsonin ekstrapolointia. Tavoitteet liittyvät virhekomponenttien erottamiseen, suodatuksen, hilaresoluution ja malliparametrien vaikutuksen selvittämiseen sekä lähestymistapojen vertailuun. Kaikissa kolmessa väitöskirjan osassa testitapauksena on täysin kehittynyt turbulentti kanavavirtaus kahden yhdensuuntaisen seinämän välissä. A priori -testien perusteella Navier-Stokesin yhtälöiden epälineaarisen termin suodatus pienentää numeerista virhettä ja kasvattaa alihilamallin vaikutusta. Kuitenkin varsinaisissa simuloinneissa suodatus kasvatti kokonaisvirhettä ja pienensi käytettyjen alihilamallien vaikutusta. Tehtyjen a posteriori -testien perusteella simuloinnissa, jossa käytetään tavallista Smagorinsky-mallia, numeerinen virhe ja mallinnusvirhe ovat suunnilleen saman suuruiset ja suodatus tuo mukaan kolmannen virhekomponentin, joka on kahta muuta suurempi. Käytetyistä virhetarkastelutavoista a posteriori -testit, joissa käytettiin hilariippumatonta LES:iä, selittivät parhaiten simulointituloksia. A priori -testeissä saatu numeerinen virhe on liian suuri ja ne eivät kuvanneet oikein mallin ja suodatuksen vaikutusta. Richardsonin ekstrapoloinnin taustaoletukset eivät ole voimassa käytetyllä hilaresoluutiolla.
Description
Keywords
CFD, LES, a posteriori testing, numerical error, modelling error, explicit filtering, CFD, LES, a posteriori -testaus, numeerinen virhe, mallinnusvirhe, eksplisiittinen suodatus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-008986