The current status and future development of financial transaction related real estate services in Finland

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLindholm, Anna-Liisa
dc.contributor.authorGinström, Henrica
dc.contributor.departmentMaanmittaustieteiden laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorJunnila, Seppo
dc.date.accessioned2020-12-23T17:23:05Z
dc.date.available2020-12-23T17:23:05Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractThis study has examined the financial transaction related real estate services on the Finnish market and assessed how well these services fulfil the needs in the market and what future development is expected. As a developed real estate service sector is a characteristic of a mature market, this study has also contributed to the discussion of the maturity level of the Finnish property market. The research method used in this study was themed-interviews and altogether ten Finnish investors and advisors with different experiences were interviewed in order to get an in-depth understanding of the Finnish transaction service market. The findings of this study show that the Finnish transaction service market has developed extensively and is today in many aspects of international standard. The overall view is that foreign and domestic investors' needs can be satisfied in the market and the quality of the services is good. The low level of transparency, illiquidity and the limited use of external advisors were still raised as problems. Due to these reasons the Finnish real estate service market can only be evaluated to be fairly mature rather than totally mature. Looking at the future there was not considered to be any major pressure for change and no new services or significant development of pre-existing services were expected. The future demand of transaction services was evaluated to be mainly dependent on transaction volumes as most felt that the group of investors using these services will remain approximately the same and the Significance of these services will not increase further unless there are some larger changes in the market place. Overall, the Finnish real estate service market seems to have reached a point where it is not expected to become considerably more mature unless there are changes in the market functioning. The fact that the Finnish transaction service market today is less mature compared to the most mature markets in Europe does not seem to relate to the overall quality and supply of these services, but rather to the market functioning. The Finnish transaction service market is still expected to develop with time; the pace will only be considerably more modest than before.en
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa on tarkasteltu taloudellisia transaktiopalveluita Suomen kiinteistömarkkinoilla ja arvioitu miten hyvin nämä palvelut täyttävät markkinoiden tarpeet sekä miten näiden palveluiden ja markkinoiden odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa. Koska kehittyneet kiinteistöpalvelumarkkinat ovat osoitus kypsästä markkinasta, tämä tutkimus on osaltaan tuonut esille näkemyksiä Suomen kiinteistömarkkinoiden maturiteetin tasosta. Tutkimusmenetelmänä tässä työssä on käytetty teema-haastatteluja. Haastateltavina oli kaiken kaikkiaan kymmenen suomalaista sijoittajaa ja neuvonantajaa eri kokemustaustalla. Tarkoituksena oli saada syvällinen ymmärrys Suomen transaktiopalvelumarkkinoista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomen transaktiopalvelumarkkinat ovat kehittyneet laajalti ja ovat tänään monessa mielessä kansainvälisellä tasolla. Haastateltavien yleinen näkemys oli, että markkinat pystyvät tyydyttämään sekä ulkomaisten että kotimaisten sijoittajien vaatimukset ja että palveluiden laatu on hyvä. Markkinoiden läpinäkymättömyys, alhainen likviditeetti sekä ulkoisten palveluiden rajallinen käyttö nostettiin kuitenkin esille ongelmina. Näistä syistä johtuen Suomen kiinteistöpalvelumarkkinoita ei voida pitää täysin kypsinä, vaan ainoastaan melko kypsinä. Tulevaisuuden suhteen haastateltavat eivät nähneet merkittävää painetta muutoksille eikä täysin uusia palveluita tai huomattavia kehityksiä nykyisissä palveluissa odotettu. Transaktiopalveluiden kysynnän arvioitiin tulevaisuudessa olevan riippuvainen pitkälti transaktiovolyymista, koska se ryhmä sijoittajia, jotka tulevat käyttämään näitä palveluita myös tulevaisuudessa, tulee pysymään jokseenkin samana ja palveluiden merkittävyyden ei odoteta kasvavan, ellei markkinoilla tapahdu fundamentaalisia muutoksia. Yleisesti ottaen Suomen kiinteistöpalvelumarkkinat vaikuttavat saavuttaneen pisteen, jossa niiden ei odoteta enää kypsyvän merkittävästi, ellei markkinoiden toiminnassa tule suurempia muutoksia. Suomen transaktiopalvelumarkkinoiden kypsymättömyys verrattuna Euroopan kypsimpiin markkinoihin ei vaikuta liittyvän palveluiden yleiseen laatuun tai tarjontaan, vaan lähinnä Suomen kiinteistömarkkinoiden ominaispiirteisiin. Suomen transaktiopalvelumarkkinoiden odotetaan kuitenkin ajan myötä kehittyvän, kehitystahti tulee tosin olemaan huomattavasti maltillisempaa kuin aikaisemmin.fi
dc.format.extentvi + 88
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99258
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358085
dc.language.isoenen
dc.programme.majorKiinteistöoppifi
dc.programme.mcodeMaa-20fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordreal estate marketen
dc.subject.keywordkiinteistömarkkinatfi
dc.subject.keywordreal estate servicesen
dc.subject.keywordasiantuntijapalvelutfi
dc.subject.keywordtransaction servicesen
dc.subject.keywordtranaktiopalvelutfi
dc.subject.keywordmarket maturityen
dc.subject.keywordmarkkinoiden maturiteettifi
dc.titleThe current status and future development of financial transaction related real estate services in Finlanden
dc.titleTaloudellisten transaktiopalveluiden nykyinen tila ja tulevaisuudennäkymät Suomen kiinteistömarkkinoillafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_04653
local.aalto.idinssi42068
local.aalto.openaccessno
Files