Uuden palkkausjärjestelmän mahdollisuudet ja haasteet Teknillisessä korkeakoulussa : henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä käyttöönoton valmistelusta keväällä 2005

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Date
2006
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
71, [36]
Series
Report / Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership, 2006/1
Abstract
The objective of this report is to analyze the preparation for the implementation of a new state salary system at Helsinki University of Technology in spring 2005. The report describes how the personnel felt about the new salary system in comparison to the old one. The new model is based on the requirements of the job and the performance of an employee whereas the old system was based on salary grades and increments. The report explores the opportunities and challenges of implementing the new system. The study covered a sample of different employee groups. A survey was sent via email in the summer of 2005. In addition, twenty persons from four different kinds of units were interviewed. The respondents evaluated their superiors positively when opinions about the old system were asked. However, the old system was not considered to correspond to the employees' skills and competences. So far, the most important experiences from the preceding spring were the performance reviews with the superiors. This is because job descriptions and priorities were discussed and clarified. Common objectives were also agreed upon. Job evaluation criteria were well-known. To the contrary, the criteria for the evaluation of the work achievements or the employees' expertise were not yet perceived as well defined. As a result from this, the next step would be to set specific and common terms and to prepare evaluation tools for the performance reviews. Some of the respondents considered that one of the greatest challenges with the new system is to find the balance between the common norms and the use of the system as management tool by superiors of the units and groups. Especially, the guidelines aiming at a certain point average were experienced inconvenient from the incentive perspective. Also the role of superiors needs to be discussed. The new salary system was considered more flexible. It was seen to support results-oriented management and also better to reward from successful work performance than the old system. However, the respondents considered the new salary system neither more competitive nor better supporting the strategy and goals of the university than the old system. The respondents also believed that the new salary system is too complicated and will cause conflicts among the employees. The schedule for the preparation during spring 2005 was experienced too tight. According to the respondents, the opinions of the different parties were not paid enough attention to. In addition, different concerns about the future of the Helsinki University of Technology were reflected in the responses. The report discusses the experiences of the respondents and interviewees about the opportunities and challenges of the salary system. Finally, based on results, ten critical questions are raised. There questions need to be addressed during the implementation of the new salary system.

Tutkimuksessa arvioitiin Teknillisen korkeakoulun palkkausjärjestelmäuudistuksen (UPJ) käyttöönoton valmistelua keväällä 2005. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia kokemuksia henkilöstöllä on uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton valmistelusta ja miten henkilöstö kokee uuden palkkausjärjestelmän suhteessa vanhaan järjestelmään. Lisäksi tarkasteltiin, minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä henkilöstöllä oli palkkausuudistuksen haasteista ja mahdollisuuksista. Aineisto kerättiin TKK:n henkilöstön keskuudesta kesällä 2005 lomakekyselyllä ja haastatteluilla. Esimiesten tapa soveltaa vanhaa palkkausjärjestelmää koettiin keskimäärin myönteisesti, mutta vanhan palkkausjärjestelmän ei koettu vastaavan muun muassa henkilön osaamista ja pätevyyttä. Vastaajat kokivat palkkausjärjestelmän uudistukselle olevan jonkin verran tarvetta. Hyväksi nähtiin UPJ-keskustelu esimiehen kanssa, koska yhteisen pohdinnan myötä työnkuvan koettiin selkiytyneen ja odotusten konkretisoituineen. Esimiehen kanssa käyty keskustelu koettiin merkitykselliseksi. Monessa kohdin vastaajat kuitenkin totesivat, ettei heillä vielä ole riittävästi tietoa uudesta palkkausjärjestelmästä. Uuden palkkausjärjestelmän mukaiset vaativuustasot tunnettiin vastaajien mielestä kohtalaisen hyvin. Sen sijaan vastaajat eivät tienneet, miten työsuorituksesta palkitaan. Vaikka noin kolmasosa vastaajista oli ollut esimiehen kanssa vaativuustasosta eri mieltä, koettiin esimiehen menettelytavat vaativuus- ja suoriutumisarvioissa keskimäärin oikeudenmukaisiksi. Suoritusarvioiden keskiarvotavoite koettiin kuitenkin kielteiseksi järjestelmän kannustavuuden kannalta. Arviointikriteerien konkretisointia ja esimiehen roolin pohtimista toivottiin. Uuden palkkausjärjestelmän koettiin keskimäärin tukevan tuloksellista toimintaa sekä olevan kannustavampi ja joustavampi kuin vanhan järjestelmän. Kuitenkin pelättiin, että järjestelmästä tulee liian byrokraattinen. UPJ:n ei koettu olevan kilpailukykyisempi tai tukevan TKK:n nykyisiä tavoitteita vanhaa järjestelmää paremmin. Uuden palkkausjärjestelmän uskottiin keskimäärin myös lisänneen ristiriitoja ja olevan monimutkainen. Valmisteluaikataulu oli vastaajien mukaan liian kiireinen, eivätkä vastaajat kokeneet, että kaikkia osapuolia olisi otettu tarpeeksi huomioon uudistuksessa. Vastauksissa nousi myös esille epävarmuuden ja epätietoisuuden tunteita tulevaisuuden suhteen. Raportissa tuodaan esille henkilöstön näkemyksiä uuden palkkausjärjestelmän haasteista ja mahdollisuuksista. Lopputuloksena nostetaan esiin kymmennen kriittistä kysymystä palkkausjärjestelmän tulevaisuuden kehittämistyölle.
Description
Keywords
universities, personnel, pay systems, modernization, pay reform, Finland, government sector, competence evaluation, performance evaluation
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-006130